26-5-2016.Απευθείας ανάθεση εργασίας συντήρησης εφαρμογών λογισμικού(Γ΄ομάδα).

26/05/2016 11:42  -  182 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                  ΑΡ.ΠΡΩΤ.:2089/26-05-16

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9

Τ.Κ. 723 00                                                                            

Τηλέφωνο:  28433 40505,40518

Fax    :   28430 29243, 24584

E-mailinfo@sitia.gr        

                                                          

                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 ΘΕΜΑ   « ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ  ΑΝΑΘΕΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Γ Ομάδα)» 

 

    Σας ανακοινώνουμε  ότι  ο Δήμος Σητείας θα διενεργήσει με απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο ,σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ 25 του ΠΔ 60/2007(ΦΕΚ 64 Α)και χωρίς αλλαγή των όρων της αρ.  1306/ 7-4-2016  διακήρυξης, την εργασία  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», συγκεκριμένα την εργασία που αναφέρεται στην Γ ομάδα(Συντήρηση &αναβάθμιση Αρχιτεκτονικού πακέτου λογισμικού Δήμου),λόγω του ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά μετρά την πρόσκληση του πρόχειρου   διαγωνισμού , που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016,σύμφωνα με την αρ. 1306/7-4-2016 σχετική διακήρυξη

    Το  κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή , όπως αναγράφεται στην αριθμ.10/10-3-2016 μελέτη της Εργασίας.

     Ο συνολικός προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00  με  ΦΠΑ 23% και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου .

    Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν  μέχρι την Τετάρτη 1/6/2016 και ώρα 14.00μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Σητείας, Π. Βαρθολομαίου 9 , σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αριθ 1306/7-4-2016 αναλυτική διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού , υπόψη της αρμόδιας  Επιτροπής  Διαγωνισμού , η οποία θα αποφανθεί  στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αριθμ 1306/7-4-2016 αναλυτική διακήρυξης του διαγωνισμού.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προγραμματισμού οργάνωσης & πληροφορικής ,Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 72300-Σητεία ,  τηλ. 2843340505, φαξ 28430 29243 κος  κος Μαλλιαρουδάκης Λέανδρος (e-mail leandros@sitia.gr )                                                                            

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ