29/10/2012.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ

29/10/2012 10:34  -  712 αναγνώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Σητείας προτίθεται να προβεί στην κάλυψη - 1- θέσης  προσωπικού της  κατηγορίας ΤΕ, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με μετάταξη μονίμου υπαλλήλου εντός της υπηρεσίας του Δήμου, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου Σητείας, οι οποίοι διαθέτουν  τα τυπικά προσόντα της παραπάνω θέσης και δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη.

Η μετάταξη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  76,  και 79 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2007), τις διατάξεις  του  άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τεύχος Α’) και του άρθρου 68 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/22-8-2011) ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου το αργότερο  μέχρι την Παρασκευή 2/11/2012

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους Προϊσταμένους Τμημάτων για την ενημέρωση των υπαλλήλων τους, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος και των γραφείων των Δημοτικών Ενοτήτων Ιτάνου και Λεύκης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ