01-02-2012.ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :«ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ»

01/02/2012 12:45  -  229 αναγνώσεις

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 4156/11 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ή Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Ε.Π. ''ΜΟΔ Α.Ε.'' για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ''Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων'', του Ε.Π. ''Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής'', το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ''Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης'', ο ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ υπέβαλε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» και δημόσια δαπάνη 50.000,00 ευρώ.

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην τεχνική υποστήριξη του Δήμου Σητείας στην ωρίμανση και υλοποίηση:
α) των έργων που περιλαμβάνονται στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών της Υπαίθρου Τοπικής Κοινότητας Ζάκρου και στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Περιοχής Ξεροκαμάρες του Δήμου (συνολικά 15 έργα) που θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης και Νήσων Αιγαίου,
β) 3 έργων εκ των οποίων το 1 έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης και Νήσων Αιγαίου και τα άλλα 2 πρόκειται να προταθούν για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ και
γ) άλλων ώριμων έργων που θα υποβάλει ο Δήμος Σητείας στο ΕΣΠΑ και τα οποία θα συμβάλουν στους στόχους των Ολοκληρωμένων Σχεδίων και του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου γενικότερα.
Με βάση το αντικείμενο και τις ειδικότερες απαιτήσεις κάθε έργου θα παρασχεθούν στο Δήμο υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στα ακόλουθα βασικά στάδια:
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ: σύνταξη χρηματοοικονομικών αναλύσεων για τα έργα που παράγουν έσοδα, προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών και τευχών δημοπράτησης, διαδικασίες αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, έλεγχος πληρότητας-ωριμότητας προτεινόμενης πράξης.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή ΤΔΠΠ, κατάρτιση φακέλων απαιτούμενων στοιχείων.
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: διαδικασίες δημοπράτησης, προεγκρίσεις, κατάρτιση σχεδίου σύμβασης.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων, δελτίων παρακολούθησης, δελτίων δαπανών και δηλώσεων ολοκλήρωσης, τροποποίηση στοιχείων πράξεων, διενέργεια ελέγχων, κατάρτιση φακέλων πράξεων και υποέργων, συνεργασία με διαχειριστική αρχή κλπ.
Οι διαδικασίες ωρίμανσης, ένταξης, παρακολούθησης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων περιλαμβάνουν εξειδικευμένες εργασίες, οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εμπειρία που δεν διαθέτει το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου Σητείας.