22-3-2013.Ανακοίνωση έγκρισης πρόσληψης Υδρονομέων στις τοπικές κοινότητες Δήμου Σητείας για το έτος 2013.

22/03/2013 10:23  -  595 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                ΣΗΤΕΙΑ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Π.ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9                                          ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1319

ΤΗΛ.:28433 40521,514

FAX: 28430 24584

E-mail: info@sitia.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/11-04-2012)  

2. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α’/24-05-2011)

3. Τις διατάξεις των νόμων  Ν.3852/2010  και του  Ν. 3463/06  

4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α’/28-12-2009)

5. Τις διατάξεις των άρθρων 168-170 και 211 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2007)

6. Τις διατάξεις του από 28.3/15-04-1957 β.δ/τος (ΦΕΚ 60 Α’)

7. Την Κ.Υ.Α. 2/13917/0022/17.2.2012

8. Το Π.Δ. 105/2011

9. Την αριθμ.44/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων στιςΤοπικές Κοινότητες του Δήμου Σητείας για το 2013. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

1. Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ενός   (31) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2013, ανά Τοπική Κοινότητα

ως εξής:

TOΠIKH KOINOTHTA

ΘΕΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΗΣ -  ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

 

 

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΧΛΑΔΙΩΝ

2

Μία  θέση    για   οικισμό  Αχλαδίων  με  ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 Μια θέση για   οικισμό Παρασπορίου με ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΞΩ ΜΟΥΛΙΑΝΑ

1

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΚΑΤΣΙΔΩΝΙΟΥ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΡΥΩΝ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΛΑΣΤΡΟΥ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΜΑΡΩΝΙΑΣ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΜΥΡΣΙΝΗΣ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΡΑΙΣΣΟΥ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ρ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΚΟΠΗΣ

2

Μία  θέση  για  τις γεωτρήσεις  με  ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Μία θέση για την πηγή Αγ. Βασιλείου ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

2

Μία  θέση  για  τις γεωτρήσεις Πεύκου , Πρ. Ηλία και Γκιρλής                                      ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.                                                                                 

      Μία θέση για την γεώτρηση Κορακιές και πηγή ΖΟΥ                                                     ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΦΑΚΑΣ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΧΑΜΕΖΙΟΥ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΡΜΕΝΩΝ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΠΙΔΙΩΝ

1

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

 

.

ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ

1

Για την γεώτρηση ΧΟΧΛΑΚΙΕΣ με ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΕΥΚΩΝ

2

Μία  θέση  για  την  γεώτρηση  Ανάληψης  ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Μία θέση για τις γεωτρήσεις Πεύκων ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΛΙΘΙΝΩΝ

3

Μία θέση για την γεώτρηση Αγ. Αποστόλων ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Μία θέση για την γεώτρηση  Αγ. Νεκταρίου   ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ                                             Μία  θέση  για   την   πηγή   Ξεροκάμπου  ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΕΡΒΟΛΑΚΙΩΝ

1

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμ.44/2013 απόφασή του καθόρισε την αρδευτική περίοδο

 από 1-04-2013 έως 31-10-2013.

 

3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

 

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

 

4. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Σητείας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

4. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).

 

5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος,  του Κ.Ε.Π. καθώς και  στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)

και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές

εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων

του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη

της δημοσίευσης στις εφημερίδες, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 5 Απριλίου  2013.

 

7. ΕΚΛΟΓΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

 

Οι Υδρονομείς Άρδευσης θα επιλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μετά το πέρας

της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

 

8. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

 

Ο Δήμος Σητείας  προσλαμβάνει τους υδρονομείς άρδευσης με σύμβαση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με πλήρη ή μερική απασχόληση μετά την επιλογή τους από

το Δημοτικό Συμβούλιο.

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 1/5/2013 και ημερομηνία λήξης την 31-10-2013, με δυνατότητα   παράτασης της σύμβασης με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εάν αυτό κριθεί απαραίτητο λόγω καιρικών συνθηκών  .

Οι επί μέρους όροι εργασίας θα καθορισθούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με

άλλους που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και απασχολούνται για το υπολειπόμενο,

κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου.

 

 Ο Δήμαρχος Σητείας

 

Θοδωρής Πατεράκης