02.01.2013.Ένταξη της Πράξης :«Βελτίωση αρδευτικού δικτύου τοπικής κοινότητας Παπαγιαννάδων, Δήμου Σητείας»

02/01/2013 14:12  -  231 αναγνώσεις

Με απόφασή του  Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφασίστηκε η ένταξη της Πράξης «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου τοπικής κοινότητας Παπαγιαννάδων, Δήμου Σητείας» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 321 του Π.Α.Α 2007-2013. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Με την πράξη αυτή εκσυγχρονίζεται το αρδευτικό δίκτυο στην Τοπική Κοινότητα Παπαγιαννάδων Δήμου Σητείας.

1)Θα γίνουν αντικαταστάσεις καταθλιπτικών αγωγών μήκους 5841 μ.

2)Θα εγκατασταθεί αντλητικό συγκρότημα  στη δεξαμενή Δ  παροχής 30 m3/hr.

3)Θα κατασκευασθεί  δεξαμενή άρδευσης-εξισορρόπησης ωφέλιμου όγκου περίπου 230 m3

4)Θα κατασκευασθεί υπόγειος κεντρικός αγωγός διανομής μήκους 458 μ. περίπου.

5)Ακόμα θα γίνει σύνδεση του αντλιοστασίου στη δεξαμενή Δ με το  δίκτυο της Δ.Ε.Η.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται από την 01/11/2012 έως την 31/12/2013.

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω έργων ανέρχεται σε  448.950,00  €