20-5-2013.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Παράταση μέχρι τις 15/1/2014 για τις άδειες χρήσης νερού σε πηγάδια και γεωτρήσεις

20/05/2013 14:21  -  163 αναγνώσεις

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με την τροποποίηση της ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  (Αρ. Φύλλου 1137/10 Μαΐου 2013 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ):

1. Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσας, μέχρι 15 Ιανουαρίου 2014.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 9 όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 1 της αριθ. οικ. 111084/17.12.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3368/17.12.2012), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Όσοι κάνουν χρήση νερού μετά την 20.12.2005 και προϋφίστανται της 16.6.2011, χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από την υπ’ αριθμ. 43504/5.12.2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1784/20.12.2005) σχετική άδεια, υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσας, μέχρι 15 Ιανουαρίου 2014.»

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Σητείας και στο τηλέφωνο  2843340524 , υπεύθυνος   Σαββιδάκης Νίκος (ΓΕΩΠΟΝΟΣ).