1-7-2013.Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (Παλαίκαστρο, Αχλάδια, Κρυά, Μαρωνιά)

01/07/2013 13:57  -  237 αναγνώσεις

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

Έργο

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (Παλαίκαστρο, Αχλάδια, Κρυά, Μαρωνιά)

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Προϋπ:

 

200.000 Ευρώ

( με  Φ.Π.Α. 23 %)

 

 

Πηγή

 

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΝ. ΠΗΓΩΝ ΕΝ

 

 

Χρήση

 

2013

                                                                            Αρ. Πρωτ.:   3269

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (Παλαίκαστρο, Αχλάδια, Κρυά, Μαρωνιά), με προϋπολογισμό 200.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία χωματουργικά, με προϋπολογισμό 19.430,40 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία σκυροδέματα , με προϋπολογισμό 143.116,67.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας ( Π. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ  9, 72300  ΣΗΤΕΙΑ ), μέχρι τις 18-07-2013.    Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28433 41302, FAX επικοινωνίας 28430 20821, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23-7-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι επιμέρους ποσοστά κατά ομάδες του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΕΔ).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ ή, κατά περίπτωση, και στα νομαρχιακά μητρώα, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου το επιτρέπει, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι Α2, 1η, 2η(εντός νομού έδρας ή επιλεγμένο) για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Σ=162.547,07=100,00%), β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο (σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.251 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον Διακοσίων Δέκα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι Εκατόν Ογδόντα ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΝ. ΠΗΓΩΝ ΕΝ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

 

 

                                                                                      Σητεία 01-07-2013

                                                                                          Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ


                                                                                     ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

 

Κοινοποίηση:

1) ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Καποδιστρίου 34 Αθήνα

2) Ανατολή. Ημερήσια εφημερίδα νομού.

3) Νέα Επαρχία.  Εβδομαδιαία εφημερίδα νομού.

4) Γενική των Δημοπρασιών. Ημερήσια οικονομική εφημερίδα Αθηνών.

5) Ηχώ των Δημοπρασιών. Ημερήσια οικονομική εφημερίδα Αθηνών.

6) Ιστοσελίδα του δήμου Σητείας.