7/5/2013.Περίληψη διακήρυξης παγιδοθεσίας.

07/05/2013 10:35  -  209 αναγνώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου , Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail  στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου» και με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή.

Ο Προϋπολογισμός της προς προσφορά υπηρεσίας ανέρχεται συνολικά στα 169.435,72 € (χωρίς ΦΠΑ 13%).

Το έργο χωρίζεται σε 8 τμήματα και θα υπογραφούν μέχρι και 8 συμβάσεις και έκαστος των διαγωνιζόμενων δύναται να συμμετάσχει σε ένα ή περισσότερα τμήματα.

Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται από της υπογραφής της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι πριν τις 10/6/2013 έως και 1/11/2013

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες πολίτες, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, δημοτικές επιχειρήσεις, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εργολάβοι υπήκοοι κρατών – μελών της Ε.Ε. εγκατεστημένοι μέσα στην Κοινότητα ή αλλοδαπές εταιρείες που έχουν την κεντρική τους διοίκηση στο εσωτερικό της Κοινότητας.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσοστού 5% επί του προϋπολογισμού πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/05/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 στα Γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

 (Πολυτεχνείου 1, Άγιος Νικόλαος).

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23/05/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 σε δημόσια συνεδρίαση, από την αρμόδια επιτροπή στα γραφεία της αναθέτουσας Αρχής.

Περισσότερες πληροφορίες και αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης και του σχεδίου σύμβασης παρέχονται από τη στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (Πολυτεχνείου 1, Άγιος Νικόλαος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.2841340505 & 2841340512 ή μέσω της ηλεκτρονικής δ/νσης της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr όπου διατίθεται ολόκληρο το κείμενο με τις προϋποθέσεις και τους όρους της διακήρυξης.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

 

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ