6-9-2013.Υπογραφή συμβάσεων στο Δήμο Σητείας.

06/09/2013 13:57  -  715 αναγνώσεις

      Στα πλαίσια του έργου PARA MARE TOURISM που  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013», υπογράφηκαν οι παρακάτω συμβάσεις:    

  1. «Στρατηγικός Σχεδιασμός Προώθησης Θαλάσσιου Τουρισμού του Δήμου Σητείας»,  προϋπολογισμού 9.594,00€, με ανάδοχο την εταιρία ΕΤΑΜ Α.Ε. που εδρεύει στο Ηράκλειο. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού μοντέλου προώθησης του θαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή ευθύνης του εταίρου 4 (Δήμος Σητείας) του έργου PARA - MARE TOURISM, στοχεύοντας σε περισσότερο μεθοδευμένα, μακροπρόθεσμα και μόνιμα αποτελέσματα.  Πρόκειται για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, την αξιολόγηση διαγνωστικών εκθέσεων και το σχεδιασμό του σχεδίου δράσης για την προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού.
  2. «Ψηφιοποίηση – Συντήρηση Διαδικτυακών Πληροφοριών του Δήμου Σητείας» προϋπολογισμού 19.000,00 €, με ανάδοχο την εταιρία ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την Ψηφιοποίηση και συντήρηση διαδικτυακών πληροφοριών για το Έργο PARA - MARE TOURISM, στο πλαίσιο σχεδιασμού και λειτουργίας διαδικτυακής πύλης ενημέρωσης κάθε ενδιαφερόμενου μέρους για τις προσφερόμενες υπηρεσίες στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού εντός των περιοχών συνεργασίας.
  3. «Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας του Δήμου Σητείας» προϋπολογισμού 7.200,00€ με ανάδοχο την εταιρία ΚΟΣΚΙΝΑΣ Ε.Π.Ε που εδρεύει στο Ρέθυμνο. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης των δράσεων δημοσιότητας (παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού, την καταχώρηση δημοσιευμάτων και ανακοινώσεων στα ΜΜΕ και στα social media, τη διοργάνωση ημερίδας και τη μετακίνηση και διαμονή των στελεχών του Δήμου Σητείας και λοιπών εμπλεκομένων μερών) που αναλαμβάνει ο Δήμος Σητείας ως Εταίρος 4 του Έργου PARA - MARE TOURISM.

     Το έργο PARA - MARE TOURISM προτείνει πιθανούς τρόπους για να εξέλθουμε από την αφηρημένη έννοια της «προώθησης τουρισμού» και να εισέλθουμε σε πιο συγκεκριμένα πλαίσια ενός λειτουργικού μοντέλου. Από την υλοποίηση του αναμένονται θετικές επιπτώσεις τόσο στην τοπική οικονομία (στην επιχειρηματικότητα και στην αγορά εργασίας) όσο και στην διαμόρφωση νέων αντιλήψεων για τον τουρισμό μεταξύ των τοπικών κοινωνιών.    Η υλοποίηση του θα συμβάλλει στην ανάδειξη και προώθηση ενός βιώσιμου και εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος.