5.11.2013.«Συμμετοχή του Δήμου Σητείας στις δράσεις της ΑΝΕΤ Κύπρου στα πλαίσια του έργου Τόπων Ευφορία.

05/11/2013 11:19  -  516 αναγνώσεις

Ο Δήμος Σητείας συμμετείχε τις δράσεις της ΑΝΕΤ Κύπρου, από 21 έως 25 Οκτωβρίου, στα πλαίσια του έργου Τόπων Ευφορία.  Το έργο «Τόπων Ευφορία/ διατροφικά προϊόντα και βιώσιμη ανάπτυξη στις περιοχές συνεργασίας» συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και τη Κύπρου, στα πλαίσια του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος  2007-2013. Στόχος του έργου είναι η ανάδειξη και προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των τοπικών διατροφικών προϊόντων, η διάδοση ορθών πρακτικών και η προώθησή τους. Για τη Σητεία επιχειρείται η προβολή των βασικών προϊόντων της όπως το ελαιόλαδο, το κρασί, η τσικουδιά, το μέλι και τα σητειακά γλυκά.  Στις δράσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι και των λοιπών εταίρων του έργου δηλαδή εκπρόσωποι από το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, την Περιφερειακή Ενότητα Χίου και την Αναπτυξιακή Εταιρία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους Κύπρου.  Συγκεκριμένα οι δράσεις της ΑΝΕΤ Κύπρου αφορούσαν:

1)  Το «2ο  Workshop - Κύπρος/ Συμμετοχή παραγωγών περιοχών συνεργασίας». Ήταν μια εκδήλωση για την προώθηση την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στις περιοχές συνεργασίας, με στόχο τη διάχυση των αποτελεσμάτων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο προς όλη την περιοχή παρέμβασης του έργου, καθώς και την ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων. Από τη μεριά της Σητείας και με δαπάνες του Προγράμματος, συμμετείχε ο κος Καλαμπόκης Χριστόφορος «Σητειακός Μύλος», με θέμα «Από την παραγωγή στο ράφι του καταναλωτή» και ο κος Σαββιδάκης Γεώργιος «Si-mel» με θέμα «Καθετοποιημένη μονάδα οικογενειακού χαρακτήρα και η συμβολή της στην τοπική οικονομία».

2) Η Καταληκτική συνάντηση συντονισμού έργου, όπου μεταξύ των άλλων συζητήθηκαν οργανωτικά/ διαχειριστικά θέματα και υπήρξε μια συνολική παρουσίαση της εξέλιξης του έργου Τόπων Ευφορία για κάθε εταίρο.  Στόχος της συνάντησης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του έργου και ο συντονισμός των εταίρων αναφορικά με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων τους (τήρηση ολοκληρωμένου αρχείου, τελικές αναφορές προόδου, καταστάσεις πληρωμών για την οριστικοποίηση των δαπανών και την αποπληρωμή του έργου, υποβολή δήλωση ολοκλήρωσης κ.λπ.).  Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν από τη μεριά του Δήμου Σητείας ο Αντιδήμαρχος κ. Δρακάκης Γιάννης και ο Δημοτικός σύμβουλός κ. Πετρουλάκης Θεόδωρος.

3) Το διεθνές συνέδριο με τίτλο «Τοπικά προϊόντα και βιώσιμη ανάπτυξη στις περιοχές συνεργασίας». Στόχος του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων από την εκπόνηση των τριών μελετών του έργου. Κεντρικός στόχος, πέρα από την προβολή του έργου, είναι να τεθούν οι βάσεις για ένα γόνιμο διάλογο, αναφορικά με τις ποιοτικές διαστάσεις των τοπικών διατροφικών προϊόντων και της σύνδεσής τους με τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.  Το Δήμο Σητείας εκπροσώπησε ο ανάδοχος της μελέτης «Ταυτότητα και μοναδικότητα των τοπικών προϊόντων ως βασικοί πυλώνες τοπικής ανάπτυξης –η περίπτωση της Σητείας»  κος Νίκος Δρακωνάκης από την ΕΤΑΜ. Α.Ε

    Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε την Αναπτυξιακή Εταιρία Τροόδους Κύπρου καθώς επίσης και τους υπεύθυνους του έργου για τη φιλοξενία, τη συνεργασία και τον εποικοδομητικό διάλογο που αναπτύχτηκε. Ευχαριστούμε επίσης τον κο. Γεώργιο Σαββιδάκη και τον κο Χριστόφορο Καλαμπόκη  για την άψογη εκπροσώπηση του Δήμου Σητείας στο 2ο  Workshop.