05-06-2012.«Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την εργασία «Εκπόνηση case study 1 με θέμα: ταυτότητα και μοναδικότητα των τοπικών προϊόντων ως βασικοί πυλώνες τοπικής ανάπτυξης – η περίπτωση της Σητείας».

05/06/2012 14:09  -  915 αναγνώσεις

                                                                                     

 

       Σητεία  01/06/2012 

Αρ. Πρωτ.:  2672

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την εργασία «Εκπόνηση case study 1 με θέμα: Ταυτότητα και μοναδικότητα των τοπικών προϊόντων ως βασικοί πυλώνες τοπικής ανάπτυξης – η περίπτωση της Σητείας (παραδοτέο 4.1.1)» για το Έργο «ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ: Διατροφικά προϊόντα και βιώσιμη ανάπτυξη στις περιοχές συνεργασίας» (Κ1_1_05), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

    Ο Δήμος Σητείας σύμφωνα με την 126/25-05-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επαναπροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από τεχνικοοικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την εργασία «Εκπόνηση case study 1 με θέμα: Ταυτότητα και μοναδικότητα των τοπικών προϊόντων ως βασικοί πυλώνες τοπικής ανάπτυξης – η περίπτωση της Σητείας (παραδοτέο 4.1.1)» για το Έργο «ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ: Διατροφικά προϊόντα και βιώσιμη ανάπτυξη στις περιοχές συνεργασίας» (Κ1_1_05 / 21-06-2011). Η πράξη συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 20% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013.

   Ο εξωτερικός εμπειρογνώμονας αναμένεται να διερευνήσει τον τρόπο αξιοποίησης της ταυτότητας, μοναδικότητας και συμβολικής ποιότητας των χαρακτηριστικών τοπικών διατροφικών προϊόντων ως βασικό πυλώνα τοπικής ανάπτυξης. Στόχος είναι η ανάδειξη των στρατηγικών για την ήπια ανάπτυξη της περιοχής, η οποία βασίζεται σε μη εντατικές παρεμβάσεις και δραστηριότητες, θέτοντας την ποιότητα ως προτεραιότητα έναντι της ποσότητας.

  Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννιά χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ευρώ (29.330,00 €) € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

   Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό είναι η 21η Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μμ.  Ο τόπος υποβολής των προσφορών είναι το δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας (Γραφείο Πρωτοκόλλου: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9, 72300 Σητεία). Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 22η Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.

  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις /κοινοπραξίες, συνεταιρισμοί που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας διακήρυξης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 και εφόσον δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού τους σύμφωνα με το άρθρο 43 του ΠΔ. 60/2007 όπως αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη.

  Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το αναλυτικό τεύχος διακήρυξης το αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.

  Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει το αναλυτικό τεύχος διακήρυξης από το δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας, κυρίως όμως από το δικτυακό τόπο http://www.sitia.gr/. Περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και το περιεχόμενο της διακήρυξης παρέχονται από το Δήμο Σητείας στο τηλέφωνο 28433 41315, καθημερινά από 10:00 πμ και έως 2:00 μμ (Αρμόδιο πρόσωπο: κ. Αριστοτέλης Μεραμβελιωτάκης,  meramv@gmail.com).

 

Ο Δήμαρχος Σητείας

 

Θοδωρής Πατεράκης