22-06-2012.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εργασία «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διοίκηση Τοπικών Εκδηλώσεων (φεστιβάλ) προβολής προϊόντων Δήμου Σητείας»

22/06/2012 11:36  -  980 αναγνώσεις

                             

                                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                                                ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

                                                                 ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                                                          Σητεία, 22/06/2012

                                                                                                                       Αρ. Πρωτ.: 3089     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή αναδόχου για την εργασία «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διοίκηση Τοπικών Εκδηλώσεων (φεστιβάλ)  προβολής προϊόντων Δήμου Σητείας» της Ενέργειας 2.4 του Έργου «ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ» στο πλαίσιο του Π.Δ.Σ. Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013.

        Ο Δήμος Σητείας σύμφωνα με την 145/21-06-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από τεχνικοοικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την εργασία «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διοίκηση Τοπικών Εκδηλώσεων (φεστιβάλ) προβολής προϊόντων Δήμου Σητείας» της Ενέργειας 2.4 του Έργου «ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ: Διατροφικά προϊόντα και βιώσιμη ανάπτυξη στις περιοχές συνεργασίας» (Κ1_1_05) στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013.  Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά ποσοστό 20%, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013».

      Ο Ανάδοχος της εργασίας αναλαμβάνει την πλήρη διοργάνωση δύο Φεστιβάλ στο Δήμο Σητείας (Αυγ.2012 και Ιουν.2013) για την προβολή των χαρακτηριστικών τοπικών διατροφικών προϊόντων, αναδεικνύοντας εναλλακτικές πρακτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης. Τα φεστιβάλ αναδεικνύονται σε ουσιώδη εργαλεία στο πλαίσιο των στρατηγικών μάρκετινγκ και branding των σύγχρονων πόλεων μέσα από τα οποία επιδιώκεται η θεμελίωση μιας δυναμικής εικόνας και η διαφοροποίηση του τοπικού σε έναν αυξανόμενα ανταγωνιστικό κόσμο.

     Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με διαθέσιμη πίστωση για το 2012 εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000,00 €).

      Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για το  διαγωνισμό είναι η 12η Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μμ.  Ο τόπος υποβολής των προσφορών είναι το δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας (Γραφείο Πρωτοκόλλου: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9, 72300 Σητεία). Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών η 13η Ιουλίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.

      Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις /κοινοπραξίες, συνεταιρισμοί που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας διακήρυξης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 και εφόσον δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού τους σύμφωνα με το άρθρο 43 του ΠΔ. 60/2007 όπως αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη.

       Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το αναλυτικό τεύχος διακήρυξης το αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.

      Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει το αναλυτικό τεύχος διακήρυξης από το δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας, κυρίως όμως από το δικτυακό τόπο http://www.sitia.gr/. Περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και το περιεχόμενο της διακήρυξης παρέχονται από το Δήμο Σητείας στο τηλέφωνο 28433 41315, καθημερινά από 10:00 πμ και έως 2:00 μμ (Αρμόδιο πρόσωπο: κ. Αριστοτέλης Μεραμβελιωτάκης,  meramv@gmail.com).

Ο Δήμαρχος Σητείας

Θοδωρής Πατεράκης