20-01-2012.Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘’ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ’’ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ»

20/01/2012 15:04  -  1051 αναγνώσεις

 

                        

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                                                     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

                                                        ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                              

                                                                                            ΑΔΑ: ΒΟΝ8Ω1Γ-ΝΞΓ 

Ταχ.Δ/νση:   Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9                   Σητεία :19 - 01-2012         
Τ.Κ              723 00                                                        Αρ.  Πρωτ.:  5327/2011
Πληροφορίες: Αριστοτέλης Μεραμβελιωτάκης                    
Τηλέφωνο:  28433 40500, 41315                            
Fax    :         28430 24584, 24895                            
E-mail :       info@sitia.gr


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη ιστοτόπου του έργου ‘’ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ’’ στην ελληνική και αγγλική Γλώσσα» για τις ανάγκες πληροφόρησης, δικτύωσης και ανάδειξης των διαστάσεων και προσανατολισμών του έργου «ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ/ Διατροφικά Προϊόντα και Βιώσιμη Ανάπτυξη στις Περιοχές Συνεργασίας», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ελλάδα – Κύπρος 2007- 2013 του στόχου ‘’Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία’’ του άξονα προτεραιότητας 1: Ανταγωνιστικότητα, ειδικός στόχος 1.1: Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας.    

                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.    Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/Α/30.6.2006) περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
2.    Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) περί νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
3.    Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις.
4.    Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ περί του συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
5.    Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
6.    Το Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/15-1-1980) περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.
7.    Την με αριθμό 105/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας με θέμα «Συμμετοχή του Δήμου στο εταιρικό σχήμα του εγκεκριμένου έργου ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ: Διατροφικά προϊόντα και βιώσιμη ανάπτυξη στις περιοχές συνεργασίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013», καθώς και την από 10-6-2011 Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας.
8.    Το με αρ. πρωτ. 3000975/ΥΔ1941/3-5-2011 έγγραφο της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013» καθώς και την από  15-6-2011 Σύμβαση Χρηματοδότησης του έργου ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ, με κωδικό Κ1_1_05.
9.    Την με αριθμό 244/2011 (ΑΔΑ: 4Α8ΨΩ1Γ-ΖΞ7) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την «Αποδοχή και κατανομή ποσού για υλοποίηση του προγράμματος Ε.Π. Διασυνοριακής Συνεργασίας ‘’Ελλάδα –Κύπρος’’ 2007-2013 με τίτλο: ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ «Διατροφικά προϊόντα και βιώσιμη ανάπτυξη στις περιοχές συνεργασίας».
10.    Την αριθμό 165/2011 (ΑΔΑ: 45ΟΗΩ1Γ-ΝΞ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σητείας για την Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης για την εν λόγω δαπάνη από τον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου Σητείας (κωδικός ΚΑ 70-6117.001, με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών προγραμματιστή για το Ε.Π ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ). Τελικός αποδέκτης της δαπάνης το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η ΣΑΕΠ 2011 με  ΚΑ: 2011ΕΠ30280029.
11.    Την αριθμό 4374/30-8-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΜΔΩ1Γ-519) Ανακοίνωση – Ανοικτή Πρόσκληση για τη δημιουργία Μητρώου Προμηθευτών με την εγγραφή στη βάση δεδομένων δυνητικών συνεργατών και προμηθευτών.
12.    Την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο μητρώο προμηθευτών των παρακάτω: α) OXYGENNA- Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου (Δημήτριος Πανταζής) με την αριθμό 5328-24/10/11 εκδήλωση ενδιαφέροντος, β) ΙΔΕΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (Εμμανουήλ Ευχετζής) με την αριθμό 5327-24/10/11 εκδήλωση ενδιαφέροντος, γ) INTERMEDIA ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφορικής- Ανώνυμη Εμπορική Τεχνική Εταιρία (Ιωάννης Κακουδάκης) με την αριθμό 5426-26/10/11 εκδήλωση ενδιαφέροντος, δ) Μανόλης Τσαντάκης, φωτογραφία γραφιστική, με την αριθμό 5805-16/11/2011 εκδήλωση ενδιαφέροντος.

                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Καλούμε τους:
•    OXYGENNA- Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου (Δημήτριος Πανταζής),
•    ΙΔΕΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (Εμμανουήλ Ευχετζής),
•    INTERMEDIA ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφορικής- Ανώνυμη Εμπορική Τεχνική Εταιρία (Ιωάννης Κακουδάκης),
•    Μανόλης Τσαντάκης, φωτογραφία γραφιστική,

να υποβάλουν προσφορές (σε έντυπη μορφή ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ως προς την τεχνική και οικονομική προσφορά), με ισχύ εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών προσμετρούμενων από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, εντός σφραγισμένου φακέλου, στα γραφεία του Δήμου Σητείας, οδός Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ. 72300, στο Γραφείο του Πρωτοκόλλου,  στις 31/01/2012 από τις 9.00 π.μ. έως τις 12.00 π.μ., στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης, για την εργασία με τίτλο «Ανάπτυξη ιστοτόπου του έργου ‘’ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ’’ στην ελληνική και αγγλική Γλώσσα» για τις ανάγκες πληροφόρησης, δικτύωσης και ανάδειξης των διαστάσεων και προσανατολισμών του έργου «ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ/ Διατροφικά Προϊόντα και Βιώσιμη Ανάπτυξη στις Περιοχές Συνεργασίας», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ελλάδα – Κύπρος 2007- 2013 του στόχου ‘’Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία’’ του άξονα προτεραιότητας 1: Ανταγωνιστικότητα, ειδικός στόχος 1.1: Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας.    

2. Αντικείμενο των υπηρεσιών του Αναδόχου είναι ο σχεδιασμός και την εφαρμογή του ιστοτόπου για το εγκεκριμένο έργο «Τόπων Ευφορία». Το φυσικό αντικείμενο της εργασίας θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τις φάσεις και τα παραδοτέα που περιγράφονται λεπτομερώς στην αριθμό 55/08-12-2011 μελέτη η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  Τονίζεται ότι όλα τα παραδοτέα, όπως π.χ. το φωτογραφικό υλικό, παραμένουν στην ιδιοκτησία του Δήμου.

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προς ανάθεση εργασίας 6.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%). Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου και συγκεκριμένα τον ΚΑ 70-6117.001, με τελικό αποδέκτη το  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων τη ΣΑΕΠ 2011 με  ΚΑ: 2011ΕΠ30280029.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013».

4. Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

5. Οι ως άνω υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα:
.  Ενιαίο φάκελο προσφοράς όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος της Υπηρεσίας, ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα.
•  Μέσα στον ενιαίο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να βρίσκονται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
▫  Υποφάκελος με:
▪ τα ζητούμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ήτοι Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών, από τα οποία να προκύπτει η εξειδίκευση που απαιτείται για την επιτυχή υλοποίηση του έργου και Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι: (α) ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και συμπεριλαμβάνονται στη βάση δεδομένων δυνητικών συνεργατών για την προμήθεια αγαθών ή/και την παροχή υπηρεσιών για το έργο ΤΟΠΩΝ ΕΥΦΟΡΙΑ  και ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της, (β) σε περίπτωση ανάθεσης του έργου δεσμεύεται να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών i. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ii. Φορολογική Ενημερότητα, iii. Υπεύθυνη δήλωση για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές και iv. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας από όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές, και (γ) οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του είναι αληθείς και ακριβείς.

Σημειώνεται ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική, ποιοτικά άρτια και έγκαιρη υλοποίηση του Έργου, ο Ανάδοχος με την προσφορά του, πρέπει να αποδείξει ότι θα διαθέσει, τουλάχιστον ένα εξειδικευμένο στέλεχος, κάτοχο πτυχίου, με τεκμηριωμένη εμπειρία σε θέματα: Σχεδιασμού ιστοσελίδων και βάσεων δεδομένων, ανάπτυξης ιστοσελίδων, προγραμματισμού με ιδιαίτερη έμφαση στη γραφιστική σχεδίαση. Επίσης θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί με επάρκεια και επιστημονική πληρότητα να μεταφράσει τα γραφόμενα της ιστοσελίδας στην αγγλική γλώσσα.

▪  τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις εξής ενότητες:
1. Ενότητα «Μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση του Έργου» με αναλυτική περιγραφή (i) της μεθοδολογίας και των τεχνικών μέσων με τα οποία ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει/υλοποιήσει το Έργο, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο αναφοράς του Έργου, (ii) του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, των παραδοτέων του Έργου και του τρόπου οργάνωσής τους. Είναι δυνατόν να περιλαμβάνει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.
2. Ενότητα «Οργάνωση, λειτουργία και αξιοποίηση της Ομάδας Έργου», η οποία θα περιλαμβάνει περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας, των στελεχών που θα εμπλακούν στο έργο.

▫ Υποφάκελος με τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, που υποβάλλονται σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

6. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού/αξιολόγησης.  
Στην αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία.
-   Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και της παρούσας πρόσκλησης.
-   Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
- Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους  διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοια ή παρεμφερή εργασία.
Η κατακύρωση, τελικά, γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη μελέτη (τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικός πρ/σμος, συγγραφή υποχρεώσεων κ.α)  και την παρούσα πρόσκληση ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή.

7. Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Σητείας επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9, στις 01/02/2012 στις 12:00 μ.μ., από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού/αξιολόγησης. Η Επιτροπή θα ελέγξει τα δικαιολογητικά και στη συνέχεια σε κλειστή συνεδρίαση, θα μονογράψει ανά φύλο το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών, θα εξετάσει τις τεχνικές προσφορές των υποψηφίων με βάση τα αναφερόμενα στο πεδίο των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και θα τις αξιολογήσει στηριζόμενη στα ως άνω κριτήρια. Στη συνέχεια, η Επιτροπή, θα προβεί στη αποσφράγιση και εξέταση των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές  έγιναν δεκτές.  Η κατάταξη των προσφορών γίνεται με φθίνουσα σειρά.

8. Μετά την αποσφράγιση,  εξέταση και κατάταξη των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού/ Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό, με το οποίο εισηγείται, ειδικά και αιτιολογημένα, προς το Δήμαρχο την ανάθεση του έργου.      

9. Ο υποψήφιος, στον οποίο θα ανατεθεί το έργο, είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που θα λάβει την κοινοποίηση της Απόφασης Ανάθεσης, να προσκομίσει στα γραφεία του Δήμου, εντός σφραγισμένου φακέλου:
-    Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου,
-    Φορολογική Ενημερότητα,
-  Υπεύθυνη Δήλωση για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης  (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
-  Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας από όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

10. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με το Δήμο Σητείας, που θα βασίζεται στους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του επιλεγέντος να συνάψει σύμβαση τότε καλείται ο επόμενος κατά σειρά.

11. Η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ).

 
 Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της επιτροπής, το έργο της οποίας είναι:

•    Η παροχή κατευθύνσεων στον ανάδοχο.
•    Η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων.
•    Ο έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο και σε συνεργασία με τον ανάδοχο.
•    Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των παραδοτέων και του έργου από τον ανάδοχο, προκειμένου να εκκαθαριστεί και να καταβληθεί στον ανάδοχο το συμφωνηθέν τίμημα.

12. Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει μετά τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, αφού προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής, γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

13. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και  το παράρτημα της θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.sitia.gr και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Στην ιστοσελίδα του Δήμου επίσης θα αναρτηθεί και η αριθμό 55/08-12-2011 μελέτη.

14. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κο Μεραμβελιωτάκη Αριστοτέλη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 28433 41315, fax.: 28430 24895, e-mail: meramv@gmail.com.

                                                                                                                                            Ο Δήμαρχος Σητείας

                                                                                                                                            Θοδωρής Πατεράκης