Νέος Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Σητείας

06/09/2007 14:26  -  6073 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.                  ΓΕΝΙΚΑ

 

2.                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

 

 •                      Αντικείμενο του κανονισμού
 •                      Αρμοδιότητες εφαρμογής
 •                      Προσδιορισμός  και ταξινόμηση απορριμμάτων

 

3.                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

 •                      Εξαίρεση από τον Κανονισμό

 

4.                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

 •                      Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης διατάξεων
 •                      Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα μη ογκώδη απορρίμματα
 •                      Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα ογκώδη απορρίμματα
 •                      Υποχρεώσεις υπευθύνων Ειδικών Απορριμμάτων
 •                      Υποχρεώσεις υπευθύνων Επικίνδυνων Απορριμμάτων

 

5.                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

 

6.                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

 

 •                      Υποχρεώσεις πεζών - οδηγών
 •                      Ρύπανση από διαφημίσεις
 •                      Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
 •                      Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις
 •                      Καθαριότητα οδών
 •                      Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων
 •                      Λαϊκές Αγορές

 

7.                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 •                      Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων
 •                      Καθαριότητα οικοπέδων

 

8.                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 


ΓΕΝΙΚΑ

 

            Η Υπηρεσία Καθαριότητας ως σύνολο αλλά και ο καθένας μας ξεχωριστά πρέπει να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις του για να διατηρήσουμε τα Δημοτικά Διαμερίσματα και την πόλη καθαρή , για να δώσουμε στη Σητεία και τα χωριά μας την εικόνα που όλοι θέλουμε. Το σημαντικότερο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η τήρηση ορισμένων εύκολων και απλών κανόνων που αρκούν για να κάνουν τη διαφορά , αρκεί να υπάρχει οικολογική συνείδηση και θέληση.

 

            Η ειδική αξία του περιβάλλοντος δημιουργεί την ανάγκη να το προστατέψουμε και να το διαχειριστούμε σωστά , εξαντλώντας όλες μας τις προσπάθειες με γνώμονα την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής.

 

Το καθαρό περιβάλλον αποτελεί κοινωνικό αγαθό που επιτυγχάνεται με τη συνεχώς οργανωμένη και μεθοδική συνεργασία δημοτών - επισκεπτών και των Υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου Σητείας. Η τοπική Αυτοδιοίκηση είναι υπεύθυνη για την διαχείριση των μέσων , την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος , τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με την ενεργή συμμετοχή των δημοτών. Κάθε είδους ρύπανση αποτελεί παράγοντα που απειλεί τη δημόσια υγεία , υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των δημοτών , τη διατήρηση των μνημείων και του φυσικού κάλλους.

            Η καθημερινή μάχη κατά της ρύπανσης, με στόχο τη διαρκή βελτίωση της αισθητικής και της λειτουργικότητας της πόλης και των χωριών, απαιτεί ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης στην τοπική κοινωνία, καθώς και εκσυγχρονισμό των υποδομών και των μέσων της Δημοτικής Αρχής με την εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών, ώστε να επιτυγχάνεται κάθε φορά η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ανταποδοτικών εσόδων του Δήμου. 

            Λιγότερη ρύπανση σημαίνει λιγότερα δημοτικά τέλη καθαριότητας, εξοικονόμηση και δυνατότητα πρόσθετης χρηματοδότησης άλλων τομέων της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική εικόνα της πόλης.

 

            Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται απαραίτητη η ρύθμιση της καθημερινής ζωής στην πόλη με τη θέσπιση και εφαρμογή ενός νέου Κανονισμού Καθαριότητας, που θα αναφέρεται σε ολόκληρο το πλέγμα των σχετικών σχέσεων και δράσεων.

 

Ο νέος Κανονισμός Καθαριότητας ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της πόλης, και των Δημοτικών Διαμερισμάτων  υπηρετεί αρχές και στόχους που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας ,την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ,τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και την εν γένει βελτίωση της λειτουργικότητας της Πόλης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων (στερεών αποβλήτων). Εκτός από τα παραπάνω , βασικό μέλημα του νέου Κανονισμού είναι η ενημέρωση των πολιτών μέσω της γνωστοποίησης των διατάξεων για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των Δημοτών , των κατοίκων και των επιχειρηματιών αποτελεί προτεραιότητα.

 

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη την ισχύουσα σχετική νομοθεσία (άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006 τ. Α'' «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων») ο νέος Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Σητείας , ισχύει κωδικοποιημένος , ως εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

 

ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού.

 

            Ο παρών Κανονισμός έχει το εξής αντικείμενο:

             α) Ρυθμίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των δημοτών και του Δήμου, που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

            β) Συμβάλλει στη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων - στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση κ.α.).

            γ) Αποσκοπεί στην ενημέρωση και συμμόρφωση του κοινού με τις σχετικές  δημοτικές διατάξεις.

 

ΑΡΘΡΟ 2  - Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού.

 

            Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ανήκει στην Δημοτική Αρχή, η οποία εξουσιοδοτεί τα αρμόδια όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Καθαριότητας (προϊστάμενους, επόπτες καθαριότητας κ.λ.π.) για τη διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων ή άλλων διοικητικών μέτρων και την υποβολή μηνύσεων σε βάρος των παραβατών.

 

ΑΡΘΡΟ 3 - Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων.

            Απορρίμματα - στερεά απόβλητα θεωρούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους, παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς χώρους αστικού περιβάλλοντος και από τα οποία ο κάτοχος τους επιθυμεί ή υποχρεούται να απαλλαγεί.

            Στερεά απόβλητα  θεωρούνται όσα περιλαμβάνονται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΑ    και ΙΒ΄ του άρθρου 24 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 69728/824 (ΦΕΚ Β 358/1996).

 

           Οικιακά απόβλητα θεωρούνται όσα παράγονται από τις χρήσεις των κατοικιών, τον οδοκαθαρισμό ή άλλα απόβλητα, που μπορούν από τη φύση ή την σύνθεση τους να εξομοιωθούν με τα οικιακά.

 

            Δημοτικά απόβλητα είναι όσα περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΒ΄ του άρθρου 21 της ίδιας ως άνω Κ.Υ.Α. με ονοματολογία αναφοράς 20.00.00. Εξαιρούνται όσα απόβλητα της ίδιας ονοματολογίας περιλαμβάνονται στον κατάλογο επικίνδυνων αποβλήτων, που έχει υιοθετηθεί με την απόφαση 94/904 Ε.Κ.

 • 3 - 1    Τα δημοτικά (αστικά) απορρίμματα περιλαμβάνουν:

            α) Εσωτερικά απορρίμματα προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από κάθε χώρο όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες, πλην των αμέσως παρακάτω περιπτώσεων με στοιχεία (β) και (γ).

             β) Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης, τα οποία κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λ.π.

            γ) Προϊόντα κηπουρικών εργασιών, όπως κλαριά, φύλλα, χόρτα κ.λ.π.)

            δ) Επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα (σε μικρές ποσότητες), όπως μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες κ.λ.π.

          ε) Ογκώδη αστικά απορρίμματα, όπως παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κ.λ.π.

 • 3 - 2    Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:

            α) Υπολείμματα από δραστηριότητες μονάδων βιομηχανίας, βιοτεχνίας, οικοτεχνίας και κάθε άλλης μονάδας παραγωγής ή κατεργασίας του πρωτογενούς, δευτερογενούς ή τριτογενούς τομέα (π.χ. εργοστασίων, εργαστηρίων, συνεργείων, επιχειρήσεων τροφίμων και εστίασης, λαϊκών αγορών, ιχθυαγορών, ιχθυόσκαλας κ.α.) και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά απορρίμματα, λόγω όγκου, ποσότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας (π.χ. αντικατασταθέντα ελαστικά αυτοκινήτων, μέταλλα, ξύλο - πριονίδι, χαρτί, πλαστικά, χρησιμοποιημένα έλαια, λίπη, υφάσματα, χρώματα, κόλες, ρητίνες, ορυκτέλαια, σάπια φρούτα και υπολείμματα τροφών κ.α.)

             β) Απόβλητα νοσοκομείων, κλινικών και θεραπευτηρίων, προερχόμενα από αίθουσες χειρουργείων και τοκετών, παθολογοανατομικών, μικροβιολογικών, αιματολογικών εργαστηρίων, τμημάτων λοιμωδών νόσων κ.λ.π., εκτός των μολυσματικών αποβλήτων, τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά για εξουδετέρωση με ειδικά μηχανήματα αποστείρωσης.

             γ) Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες.

             δ) Απόβλητα τα οποία δεν είναι δυνατό να μεταφερθούν με τις συνήθεις μεθόδους και οχήματα.

             ε) Άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, σκάφη και άλλα οχήματα ή μηχανήματα, καθώς και εξαρτήματα ή μέρη τους.

3 - 3    Τα τοξικά - επικίνδυνα απορρίμματα περιλαμβάνουν όλα τα απορρίμματα που περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά υλικά κ.λ.π.), όπως αυτά ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 19396/1546/1977 με τον τίτλο «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ Β΄604), η συλλογή, αποκομιδή και τελική διάθεση των οποίων γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄  - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 4 - Υποχρεώσεις του Δήμου

Με βάση τον παρόντα κανονισμό ο Δήμος εκτελεί τις ακόλουθες δράσεις:

4 - 1    Οργάνωση και επίβλεψη της συλλογής, αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των οικιακών μη ογκωδών δημοτικών απορριμμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1 περ. α και β του παρόντος Κανονισμού. Η αποκομιδή γίνεται, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράμματος που καταρτίζει η Διεύθυνση Καθαριότητας. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά μέσα του Δήμου σε χώρους υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.), εργοστάσια διαλογής ή ανακύκλωσης, ή και όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή.

4 - 2    Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1 περ. γ και ε του παρόντος Κανονισμού, πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ειδοποίηση προς το κέντρο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των δημοτών της αρμόδιας υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου (τηλ. 28430-23037 ή βάσει άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής, που καταρτίζεται από την Διεύθυνση Καθαριότητας. Ως προϋπόθεση της αποκομιδής αυτής ορίζεται ότι ο όγκος των συγκεκριμένων απορριμμάτων κάθε ιδιοκτησίας ανά εβδομάδα να μην είναι μεγάλος Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να ορίσει ειδικό τέλος αποκομιδής ανά μονάδα αποκομιδής ή ανά κυβικό μέτρο, όταν πρόκειται για αποκομιδή πολλών ογκωδών αντικειμένων.

 

4 - 3    Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριμμάτων, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2. Την αποκομιδή της συγκεκριμένης κατηγορίας απορριμμάτων υποχρεούνται να πραγματοποιούν με δικά τους μέσα και δική τους ευθύνη οι ιδιώτες ή οι φορείς από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχονται τα ειδικά απορρίμματα. Ο Δήμος μπορεί κατά περίπτωση να αναλαμβάνει την υποχρέωση αποκομιδής των ειδικών απορριμμάτων, εφ'' όσον έχει τη δυνατότητα και την  υποδομή να εκτελέσει σχετικό πρόγραμμα. Στην τελευταία περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν πριν από την αποκομιδή να έχουν καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ανά τόνο ή ανά κυβικό μέτρο, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

4 - 4    Καθαριότητα των εξωτερικών χώρων με την περισυλλογή και απομάκρυνση μικροαπορριμμάτων από τα μέσα προσωρινής εναπόθεσης ή από οδούς, πλατείες, άλση και κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού ορίζονται από τον Δήμο, ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα διαθέσιμα μέσα. Για να διατηρούνται οι εξωτερικοί χώροι καθαροί, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί σε κατάλληλες αποστάσεις εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων, ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης, μικροαπορριμμάτων κ.λ.π. τα οποία οφείλει να διατηρεί καθαρά, αποκομίζοντας το περιεχόμενό τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

4 - 5    Ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και τα δρομολόγια των οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τα προγράμματα και δρομολόγια των λοιπών μέσων και τις ώρες σάρωσης και πλύσης των  κάδων οδών και κοινόχρηστων χώρων.

 

4 - 6    Γνωστοποίηση του παρόντος Κανονισμού, όπως προβλέπει το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 Φ.Ε.Κ. Α 114/8.6.2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).

 

 4 - 7   Λήψη εκτάκτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή εκτάκτων γεγονότων.

 

4 - 8    Προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή ή άλλες κατάλληλες μεθόδους, όπως προβλέπεται από το Νόμο 2939/2001 για την «Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων».

 

4 - 9    Επί πλέον ο Δήμος :

            α) Συμμετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων

            β) Ιδρύει και χρησιμοποιεί δίκτυα σταθμών μεταφόρτωσης.

            γ) Ελέγχει την ασφαλή διακίνηση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων.

            δ) Προμηθεύεται και   χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό.

            ε) Χρησιμοποιεί τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, λαμβάνοντας υπόψη την Τεχνολογική Εφαρμοσιμότητα και την Οικονομική Βιωσιμότητα.

            στ) Αναπτύσσει ολοκληρωμένη επικοινωνιακή πολιτική, στο πλαίσιο της κοινής  προσπάθειας αντιμετώπισης των προβλημάτων.

            ζ) Συμβάλλει στην συνεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού.

             η) Ενισχύει την περιβαλλοντική αγωγή, με έμφαση στα παιδιά και τους νέους και συνεργάζεται με εθελοντικές ομάδες και μη κερδοσκοπικούς φορείς προστασίας του περιβάλλοντος.

 

ΑΡΘΡΟ 5 - Ειδικές διατάξεις

 

5 - 1    Όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 69728/824 με τον τίτλο «Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων» (Φ.Ε.Κ. Β 358/1996) «ο Δήμος μπορεί να μη δέχεται δημοτικά απόβλητα, εκτός από τα οικιακά, αν - λόγω της σύνθεσης της ποιότητας ή της ποσότητας τους - δεν είναι δυνατή η αποκομιδή, η συλλογή και η διάθεση τους με τις υπάρχουσες κάθε φορά δυνατότητες των υπηρεσιών καθαριότητας».

 

5 - 2    Ο Δήμος δεν υποχρεούται στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων - αποβλήτων του άρθρου 3 παρ. 3 και όσων χαρακτηρίζονται επικίνδυνα ή διέπονται από ειδικές διατάξεις όπως: Ραδιενεργά απόβλητα, εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες, καταλύτες αυτοκινήτων, απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων, απόβλητα προερχόμενα από εκμετάλλευση λατομείων, γεωργικά απόβλητα προερχόμενα από κατάλοιπα ζωϊκού κεφαλαίου ή από χρήση γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων, εντομοκτόνων κ.α.

 

5 - 3    Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην αποκομιδή οποιωνδήποτε στερεών αποβλήτων του άρθρου 3, όταν αυτά παράγονται σε ποσότητες τέτοιες, ώστε να μην είναι σε θέση με τις υπάρχουσες δυνατότητες του να ανταποκριθεί στις εργασίες αποκομιδής ή διάθεση ή όταν αυτά παράγονται σε χώρους απρόσιτους και απομακρυσμένους , όπως μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων εργοστασίων και βιοτεχνιών που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.

 

5 - 4    Ο Δήμος δεν υποχρεούται στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων που εκχύνονται σε δίκτυα αποχετεύσεων, στο έδαφος και σε υδάτινους αποδέκτες, καθώς και τα αέρια απόβλητα που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.

 

5 - 5    Ο Δήμος δεν υποχρεούται στον καθαρισμό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών, που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.

 

5 - 6    Ο Δήμος δεν υποχρεούται να αποκομίζει τα απορρίμματα που παράγουν ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι πραγματοποιούν εκδηλώσεις ή μισθώνουν χώρους, οι οποίοι ανήκουν σε φορείς απαλλασσόμενους της καταβολής ανταποδοτικών τελών. Στην  περίπτωση αυτή και εφ'' όσον διαπιστωθεί ότι οι φορείς αυτοί παρέχουν προς χρήση ή εκμετάλλευση τα ακίνητά τους σε υπόχρεους καταβολής τελών ιδιώτες, ο Δήμος δικαιούται να βεβαιώνει ανάλογα  ανταποδοτικά τέλη σε βάρος των ενοικιαστών ή χρηστών του χώρου.

          

5 - 7    Η καθαριότητα των δημοσίων και δημοτικών χώρων, που χρησιμοποιούνται από διάφορους φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους παραχωρούμενους χώρους καθαρούς κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων και μετά το πέρας αυτών τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, στην κατάσταση που τους παρέλαβαν. Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, μόνον κατόπιν συνεννοήσεως των διοργανωτών με την αρμόδια Διεύθυνση Καθαριότητας και καταβολής του προβλεπόμενου τέλους, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, τα απορρίμματα, πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα μηχανικής αποκομιδής ή οι υπεύθυνοι να τα συσκευάζουν κατάλληλα και να τα τοποθετούν σε σημεία που υποδεικνύει η αρμόδια Διεύθυνση. 

 

5 - 8    Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, λήψης εκτάκτων μέτρων, για λόγους δημόσιας τάξης ή διακοπής λειτουργίας των χώρων διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), ο Δήμος, μετά από σχετική ενημέρωση των δημοτών, δικαιούται να τροποποιεί ή και διακόπτει μερικά ή συνολικά τα προγράμματα αποκομιδής, μέχρις ότου αρθούν τα έκτακτα μέτρα ή επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Δήμος, λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τον περιορισμό της επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών.

 

5 - 9    Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, τα αγάλματα, μνημεία και κάθε χώρος ή αρχιτεκτονικό στοιχείο, που προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία για το φυσικό κάλος ή την ιστορική του αξία, πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Η ρύπανση ή καταστροφή με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο των μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δημόσιων χώρων και κτιρίων, αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο ανάλογα με την έκταση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης , που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, ενώ επίσης καταλογίζονται σε βάρος του παραβάτη και όλες οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν μετά την αυτοψία και σύνταξη σχετικής έκθεσης από τις  αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

 

5 - 10 Ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στέγαστρα στάσεων λεωφορείων, κάδοι, συμπιεστές, καλάθια και λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, πινακίδες κ.τ.λ.) πρέπει να διατηρείται καθαρός, ώστε να ανταποκρίνεται στο λειτουργικό σκοπό του και να μην αποτελεί εστία μόλυνσης ή αισθητικής υποβάθμισης της πόλης. Η ρύπανση ή καταστροφή των στοιχείων  του αστικού εξοπλισμού της πόλης αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, ενώ επίσης καταλογίζονται σε βάρος του παραβάτη και όλες οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης, όπως αυτές προκύπτουν μετά την αυτοψία και σύνταξη σχετικής έκθεσης από τις  αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 6 -Ορισμοί για τους χώρους παραγωγής απορριμμάτων και τους υπεύθυνους της τήρησης καθαριότητας και των διατάξεων του Κανονισμού

 

6 - 1   Κατοικίες θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, καθώς και τα συγκροτήματα κατοικιών (πολυκατοικίες), όπου κατοικούν, μόνιμα ή πρόσκαιρα, μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών, ενώ για τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και οικιστικών συγκροτημάτων είναι οι διαχειριστές τους. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, τότε υπεύθυνοι είναι όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και καταστημάτων του κτιρίου.

 

6 - 2    Επιχειρήσεις - Καταστήματα θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού κατά περίπτωση είναι:

             α) Για τις προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους.

             β) Για τις Ανώνυμες Εταιρείες, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής.

             γ) Για Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες, καθώς και για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, ο διαχειριστής.

             δ) Για Συνεταιρισμούς, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

             ε) Για Σωματεία, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

6 - 3    Γραφεία θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκείται οποιοδήποτε επάγγελμα, μόνιμο ή πρόσκαιρο. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι ο ιδιοκτήτης τους, νομέας ή κάτοχος του γραφείου.

 

6 - 4    Οικόπεδα θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι ο κύριος, νομέας ή κάτοχος του οικοπέδου.

 

6 - 5    Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και εργαστήρια θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι, που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις για παραγωγική δραστηριότητα και υποστηρικτικές δράσεις. Στις μονάδες αυτές ο υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ορίζεται με απόφαση της διεύθυνσης της μονάδας, που κοινοποιείται ταυτόχρονα στο Δήμο. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί τέτοιο πρόσωπο, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της μονάδας.

 

6 - 6    Υπεύθυνοι μεταφοράς και μεταφόρτωσης θεωρούνται όσοι εκτελούν τις αντίστοιχες εργασίες, καθώς επίσης και οι οδηγοί, οι χειριστές μηχανημάτων και γενικά κάθε προστηθείς από τους προαναφερόμενους επαγγελματίες.

 

6 - 7    Για τις υπό ανέγερση οικοδομές κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων κ.λ.π. υπεύθυνος είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η αντίστοιχη οικοδομική άδεια.

 

6 - 8    Για τα κάθε είδους οχήματα, υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Για κάθε είδους οχήματα του Δημοσίου υπεύθυνος είναι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Κίνησης και στην περίπτωση που τέτοιος δεν υπάρχει, ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης υπηρεσίας στην οποία είναι χρεωμένο το όχημα και από την οποία παίρνει εντολές κίνησης.        

6 - 9    Οι υπεύθυνοι των προηγουμένων παραγράφων του ίδιου άρθρου του παρόντος Κανονισμού μπορούν να ορίσουν με έγγραφό τους συγκεκριμένο πρόσωπο, που συμβιώνει ή συνεργάζεται στον ίδιο χώρο και αποδέχεται να αναλάβει την ευθύνη για την καθαριότητα και την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. Για να ισχύει η παραπάνω μεταβίβαση της ευθύνης, πρέπει τόσο εκείνος που αναθέτει, όσο και εκείνος που αποδέχεται την ανάθεση της συγκεκριμένης υπευθυνότητας, να συνυπογράψουν το σχετικό έγγραφο ενώπιον του αρμοδίου Δημοτικού υπαλλήλου της Υπηρεσίας Καθαριότητας ή ενώπιον της Αστυνομικής Αρχής και ταυτόχρονα να βεβαιωθεί αρμοδίως η ημεροχρονολογία και το περιεχόμενο του κειμένου, καθώς και η γνησιότητα των υπογραφών. Ακριβές αντίγραφο του παραπάνω θεωρημένου εγγράφου κατατίθεται υποχρεωτικά και με ευθύνη του ενδιαφερομένου στην Υπηρεσία Καθαριότητας.

 

6 - 10  Ιδιοκτήτης οικοπέδου, ο οποίος  απουσιάζει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους από τον τόπο του ακινήτου του, υποχρεούται να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο την ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.

 

6 - 11   Όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι ή οι διερχόμενοι από την πόλη μας, καθώς και όλοι           οι φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.), είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον παρόντα Δημοτικό Κανονισμό.

 

ΑΡΘΡΟ 7 - Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη δημοτικά (αστικά) απορρίμματα.

 

7 - 1     Οι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού  πολίτες  υποχρεούνται:

             α) Να γνωρίζουν και να τηρούν το καθορισμένο πρόγραμμα του Δήμου για την αποκομιδή απορριμμάτων.

             β) Να τοποθετούν τα απορρίμματά τους συσκευασμένα σε καλά κλεισμένους και ανθεκτικούς πλαστικούς  σάκους.

             γ) Να εναποθέτουν τους παραπάνω σάκους μέσα στους κάδους μηχανικής  αποκομιδής των απορριμμάτων πριν από την καθορισμένη ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου από την περιοχή τους και να κλείνουν τους κάδους.

 

7 - 2    Στις περιοχές όπου εφαρμόζεται πρόγραμμα μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, οι κάδοι , οι συμπιεστές και κάθε άλλο μέσο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων,  τοποθετούνται σε καθορισμένες θέσεις σύμφωνα με την υφιστάμενη μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για τον καθορισμό και τον επανακαθορισμό των μόνιμων ή προσωρινών θέσεων. Κάθε παρεμπόδιση τοποθέτησης, κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης προστατευτικών μέσων, μετακίνηση των κάδων μηχανικής αποκομιδής και μικροαπορριμμάτων και αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «Π», καθώς και εσκεμμένη φθορά των παραπάνω μέσων, αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο , που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

7 - 3     Κάθε επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή συνθημάτων σε κάδους μηχανικής αποκομιδής αποτελεί παράβαση, που επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

7 - 4    Για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και  υπεράσπισης της αισθητικής της πόλης απαγορεύεται:

             α) Η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από τους κάδους μηχανικής αποκομιδής ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης.

             β) Η εναπόθεση απορριμμάτων χωρίς την απαιτούμενη κατάλληλη συσκευασία.

             Για κάθε παράβαση αυτής της διάταξης ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

 

7 - 5    Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμα τους σε δέντρα, κολώνες ή οπουδήποτε αλλού, καθώς και η ρίψη τους στο δρόμο ή το πεζοδρόμιο από οποιοδήποτε ύψος. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.  

 

7 - 6    Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, super market, εμπορικά καταστήματα κ.α. που παράγουν μεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων, των οποίων είναι δυνατή η συμπίεση, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει με συμπίεση ή άλλο πρόσφορο τρόπο (περίδεση κ.λ.π.) τον όγκο των κάθε είδους απορριμμάτων και συσκευασιών που εναποθέτουν προς αποκομιδή.  Εάν ο όγκος των απορριμμάτων υπερβαίνει τις δυνατότητες των προσωρινών μέσων, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται σε συνεννόηση με την αρμόδια Διεύθυνση Καθαριότητας να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Σε βάρος των παραβατών της διάταξης αυτής ο Δήμος επιβάλλει ανάλογα με τον όγκο των απορριμμάτων πρόστιμο που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

7 - 7    Ιδιώτες ή επιχειρήσεις, που διατηρούν δικά τους μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων (κάδους, συμπιεστές, καλάθια κ.λ.π.), τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους, οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και να προστατεύουν το περιβάλλον από κινδύνους διαρροής ή διασποράς αποβλήτων. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο , που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

7 - 8    Τα απορρίμματα από την κουζίνα εστιατορίων, μαγειρείων, καφενείων, ουζερί, ψητοπωλείων, fast food ή κάθε άλλης εκμετάλλευσης ή φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα ασκεί δραστηριότητα εστίασης και σίτισης, πριν τοποθετηθούν στους παραπάνω σάκους, πρέπει να έχουν στραγγιστεί επιμελώς. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

7 - 9    Απαγορεύεται η έκθεση απορριμμάτων, έστω και με τη σωστή συσκευασία που περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους του ιδίου άρθρου, μέσα σε οικόπεδα ή σε ακάλυπτους χώρους που δεν είναι άμεσα ορατοί ή προσβάσιμοι από τα συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

7 - 10  Ο Δήμος Σητείας προωθεί πρόγραμμα ανακύκλωσης και διαλογής (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικά κ.α.). Ενημερώνει , ευαισθητοποιεί και ενεργοποιεί τους πολίτες ότι όλοι έχουμε την  υποχρέωση να συμβάλλουμε στην καλύτερη υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων.

 

7 - 11  Τα ανακυκλώσιμα υλικά της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να είναι πολύ καλά συσκευασμένα χωριστά κατά υλικό, συμπιεσμένα και δεμένα, ώστε να καταλαμβάνουν τον ελάχιστο δυνατό όγκο, να προκαλούν τη μικρότερη δυνατή αισθητική όχληση και να μη διασκορπίζονται. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

7 - 12  Τα  υλικά συσκευασίας εμπορευμάτων [Χαρτοκιβώτια] πρέπει να τοποθετούνται συμπιεσμένα ή δεματιασμένα εντός του ειδικού κιβωτίου - πλαισίου αν υπάρχει, διαφορετικά   τοποθετούνται   εντός των μηχανικών κάδων. Το ίδιο ισχύει και για τα ανακυκλώσιμα υλικά ως προς την συσκευασία. Η τοποθέτηση τους γίνεται εντός των ειδικών κάδων . Η ελαχιστοποίηση  του όγκου είναι υποχρεωτική δια της συμπίεσης  ή άλλου τρόπου [περίδεσης]  Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

7 - 13. σακούλες απορριμμάτων πρέπει να τοποθετούνται μέσα στους κάδους ανακύκλωσης με τρόπο που να επιτρέπει στο καπάκι του κάδου να ξανακλείνει ομαλά μετά τη χρήση. Όταν κάποιος κάδος μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων γεμίσει και δεν μπορεί να δεχθεί άλλες ποσότητες απορριμμάτων, τότε οι σακούλες των απορριμμάτων που δεν χωρούν πλέον σ΄ αυτόν δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στο πεζοδρόμιο ή το οδόστρωμα, δίπλα ή έξω από τον κάδο, αλλά να μεταφέρονται και να φυλάσσονται σε κατάλληλους χώρους, όπου δεν δημιουργούνται προβλήματα σε γειτονικές κατοικίες και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε κατοικίδια ζώα (π.χ. βεράντες, αυλές, υπόγεια, ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους).

 

ΑΡΘΡΟ 8-  Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά  απορρίμματα

8 - 1    Τα απορρίμματα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά  παραλαμβάνονται από το Δήμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας -ειδοποίησης στην Υπηρεσία Καθαριότητας  του Δήμου (τηλ. 28430-23037 ). Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται :

 •         Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου ειδικό τέλος αποκομιδής που καθορίζουν οι εκάστοτε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
 •         Οι υπεύθυνοι να μη βγάζουν τα ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο από πριν αλλά μόνο κατόπιν συνεννόησης με  την Υπηρεσία Καθαριότητας  του Δήμου και να τα τοποθετούν σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και θα εφαρμόζεται η καταβολή σχετικού τέλους. Επιπλέον θα  επιβάλλεται πρόστιμο από 100 € μέχρι - 500 €.

8 - 2   Για τα καταστήματα, γραφεία κλπ. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούν στην αποκομιδή (χαρτοκιβώτια ξυλοκιβώτια κλπ) να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο της δια πιέσεως, περιδέσεως κλπ. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο μέχρι 200€

 

8 - 3      Για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών :

 •          Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κλπ. Συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε περίπτωση απορριμμάτων που δεν είναι τοποθετημένα σε σάκους επί του πεζοδρομίου ασυσκεύαστα (χύμα) επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιμο.
 •          Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά κλπ συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους. Δεν βγαίνουν από πριν στο πεζοδρόμιο και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στις παρ.1.1 και 1.2 του παρόντος άρθρου.
 •          Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο από 50 €  μέχρι 300 €

 

ΑΡΘΡΟ 9   Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων

9 - 1  Στην περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος διαθέτει την υποδομή και έχει τη δυνατότητα της περισυλλογής των ειδικών απορριμμάτων από βιομηχανική, βιοτεχνική και τις δραστηριότητες, καθορίζονται στο  άρθρο 3 παρ. 2.1. του παρόντος κανονισμού περισυλλέγει τα απορρίμματα αυτά βάσει ειδικού προγράμματος που ανακοινώνει τις ενδιαφερόμενους, οι οποίοι υποχρεούνται :

 •         Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου ειδικό τέλος αποκομιδής όσο καθορίζουν οι εκάστοτε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
 •          Να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα έτσι τις αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7.

9 - 2 Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.2.1. οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τους υπεύθυνους.

            Μετά την έγγραφη αυτή ειδοποίηση και μόνο οι υπεύθυνοι  βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κλπ. υποχρεούνται να απομακρύνουν τα απορρίμματα με δικά τους μέσα. Επίσης   υποχρεούνται μέχρι την ημέρα τις αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μην τα βάζουν στο πεζοδρόμιο. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που  προβλέπονται από την  παρ. 1.3  του παρόντος άρθρου

9 - 3  Ειδικά για τα απόβλητα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς (με  εξαίρεση όσων περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.2)οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι:

 •        για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση της σε ειδικούς κάδους
 •        για τον χαρακτηρισμό τους  ως «απορρίμματα νοσοκομειακά, μη επικίνδυνα, μη τοξικά», εμφανώς, με αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους κάδους, στους σάκους και στις αυτοπιεζόμενες πρέσες.

 

Άρθρο 10 - Υπόλοιπα οικοδομικών εργασιών

Μπάζα που προέρχονται από μικροεπισκευές μεταφέρονται με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται, άρθρο 9 Υγ.Διάτ. Ειβ΄/301/64. Τα εν λόγω απορρίμματα και μπάζα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα και συσκευασμένα μέσα σε ειδικές σακούλες ή θα πρέπει να τοποθετούνται σε container, το οποίο να μην παρεμποδίζει την διέλευση των

οχημάτων. Για την τοποθέτηση container ισχύουν όσα προβλέπονται για κατάληψη πεζοδρομίου, με έκδοση σχετικής άδειας και την καταβολή ανάλογου τέλους. Στην περίπτωση που τα εν λόγω απορρίμματα και μπάζα παραμείνουν επί του πεζοδρομίου για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ημερών χωρίς ο ιδιοκτήτης που κάνει τις μικροεπισκευές να ενημερώσει την Υπηρεσία Καθαριότητας  θεωρούνται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό κοινόχρηστο χώρο και οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην καταβολή του ειδικού τέλους και σχετικού προστίμου μέχρι 1.500€. Στην περίπτωση που αυτά επιρρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους σε οικόπεδα, χείμαρρους, ρέματα, πάρκα, άλση, δάση εντός ή εκτός σχεδίου γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον. Γι΄ αυτό τέτοιες ενέργειες απαγορεύονται αυστηρά. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής

εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90 και τις προβλεπόμενες κυρώσεις ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ανάλογα με τον όγκο των επιρριπτόμενων αδρανών και τη σοβαρότητα της ρύπανσης. Σε περίπτωση επανάληψης επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι και στο δεκαπλάσιο του επιβληθέντος.

 

ΑΡΘΡΟ 11 Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών και τοξικών απορριμμάτων που δεν μεταφέρονται από τις υπηρεσίες του Δήμου

 

Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 8  παρ.1 & 2 συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μην τα τοποθετούν στο πεζοδρόμιο. Στους

παραβάτες θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 8 παρ.1.2. του παρόντος κανονισμού.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ''    -  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 

ΑΡΘΡΟ  12  -  Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά με την ανακύκλωση.

 

12 - 1   Η ορθολογική διαχείριση και η αξιοποίηση των απορριμμάτων, υλικών συσκευασίας και άλλων προϊόντων στοχεύει:

Α) Στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και την μείωση του συνολικού όγκου τους       πριν   από την τελική τους διάθεση.

Β) Στην επαναχρησιμοποίηση των υλικών και την ενθάρρυνση συστημάτων ανακύκλωσης - αξιοποίησης.

Γ) Στην ανάληψη ευθυνών από τους οικονομικούς παράγοντες (δημόσιους και ιδιωτικούς).

Δ) Στην ανάδειξη του ρόλου των χρηστών και των καταναλωτών ως βασικών παραγόντων για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

 

12 - 2  Ο Δήμος σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, υποχρεούται αυτοτελώς ή       και σε συνεργασία με άλλους φορείς, να καταρτίζει και να υλοποιεί προγράμματα συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης.

 

12 - 3   Εφ'' όσον στο Δήμο λειτουργήσει πρόγραμμα διαλογής στην πηγή για την ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων υλών οι υπεύθυνοι και γενικά όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συμβάλλουν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις και τον τρόπο συλλογής και απόρριψης των προς ανακύκλωση απορριμμάτων. Ειδικότερα, οφείλουν να μην αναμειγνύουν με τα συνήθη απορρίμματα όσα προϊόντα είναι κατασκευασμένα από γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο και πλαστικές συσκευασίες, αλλά να τα διαχωρίζουν και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το πρόγραμμα περισυλλογής που ισχύει στην περιοχή τους.

 

12 - 4   Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων, που παράγουν μεγάλες ποσότητες ανακυκλούμενων απορριμμάτων, οφείλουν να τα συλλέγουν χωριστά από τα άλλα απορρίμματα, να τα συμπιέζουν και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα περισυλλογής.

 

12 - 5  Ειδικότερα, για την ανακύκλωση χαρτιού οι πολίτες μπορούν τοποθετούν τα άχρηστα χαρτικά στους μπλε κάδους, που είναι τοποθετημένοι σε διάφορα σημεία της πόλης.

 

12 - 6   Σε περίπτωση ύπαρξης μεγάλων ποσοτήτων χαρτιού ή χαρτοκιβωτίων οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Δήμο στον αριθμό κλήσης 28430-23037.

 

12 - 7   Η Διεύθυνση Καθαριότητας Δήμου Σητείας  προωθεί πρόγραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών   Υστερα από τηλεφωνική συνεννόηση δέχεται για ανακύκλωση και παλαιούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοτυπικά, μηχανήματα φαξ  καθώς και ηλεκτρικό   υλικό  κ.λ.π.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ  13  - Υποχρεώσεις πεζών - οδηγών και ιδιοκτητών ή συνοδών κατοικίδιων ζώων.

 

13 - 1  Απαγορεύεται η απόρριψη άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών συσκευασίας, μικροαντικειμένων, ειδών ατομικής χρήσης ή και πτυέλων σε δρόμους, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. Απαγορεύεται επίσης η απόρριψη κάθε είδους απορριμμάτων σε κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α.). Τα παραπάνω αντικείμενα ή προϊόντα πρέπει να φυλάγονται και να ρίχνονται μέσα στο πλησιέστερο διαθέσιμο καλάθι μικροαπορριμμάτων ή κάδο μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων. Η ρύπανση της πόλης με καθένα από τους παραπάνω τρόπους αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

13 - 2  Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, εύφλεκτων υλικών, χημικών ή άλλων αντικειμένων, που μπορεί να προκαλέσουν καταστροφές στα καλάθια μικροαπορριμμάτων, αποτελεί παράβαση και επισύρει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, καθώς επίσης και καταλογισμό του κόστους αποκατάστασης .

 

13- 3   Η ρύπανση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων ή άλλων κοινοχρήστων χώρων με μηχανέλαια κάθε είδους οχημάτων αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να φροντίζουν διαρκώς για την καλή κατάσταση των οχημάτων τους και σε περίπτωση διαρροής να μεριμνούν αμέσως για τον πλήρη καθαρισμό του χώρου. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως π.χ. διαρροή μετά από αιφνίδια βλάβη ή τροχαίο ατύχημα, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως την Διεύθυνση Καθαριότητας. Στους παραβάτες της παραπάνω διάταξης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

13 - 4    Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται κάθε φορά χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, καθώς επίσης και αν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά ή σε κάθε άλλο κοινόχρηστο χώρο φιλοξενίας παιδιών, σε αυλές ή εισόδους σχολείων και βρεφονηπιακών σταθμών, προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή δημοτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους.

 

13 - 5    Απαγορεύεται η χρήση απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών που δημιουργούν αφρό κατά την πλύση πεζοδρομίων, αυλών, βεραντών, οχημάτων, κ.α. όταν τα απόνερα της πλύσης χύνονται σε κοινόχρηστους χώρους. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής ή εκτεταμένης ρύπανσης.

 

ΑΡΘΡΟ 14 - Ρύπανση από διαφημίσεις.

 

14 - 1  Οι πάσης φύσεως διαφημίσεις υπόκεινται στις εκάστοτε αποφάσεις του Δημοτικού        Συμβουλίου

 

14 - 2  Α)Απαγορεύεται η επικόλληση αφισών,  αεροπανό  και διαφημιστικών εντύπων  πάνω               

                 στους κάδους απορριμμάτων.

            Β).Απαγορεύεται  η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων σε ιδιωτικούς ή  

                  κοινόχρηστους χώρους 

             Γ} Απαγορεύεται η αυθαίρετη ρίψη  φέιγ  βολάν  και διαφημιστικών εντύπων

 

14 - 3   Απαγορεύεται η εμπορική διαφήμιση εκτός των ειδικών πλαισίων και καθορισμένων θέσεων. Η ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φέιγ-βολάν, φυλλάδια, εναέριες επιγραφές και συνθήματα και άλλα διαφημιστικά μέσα επισύρει σε βάρος των παραβατών χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

14 - 4  Απαγορεύεται η εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η αντίθετη με την αισθητική και τη λειτουργικότητα της πόλης τοποθέτηση διαφημιστικών ταμπλό. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

14- 5  Όσα διαφημιστικά πλαίσια και καταχωρήσεις τοποθετούνται σε δημοτικούς, κοινοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους, που δεν έχουν καθοριστεί για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001 «περί υπαίθριας διαφήμισης», θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται άμεσα από τον Δήμο. Σε βάρος των διαφημιστών που τοποθέτησαν τα παραπάνω πλαίσια και διαφημίσεις, καθώς και των διαφημιζομένων, επιβάλλεται ανάλογα με την έκτασης της ρύπανσης χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

14- 6 Απαγορεύεται η αυθαίρετη επικόλληση διαφημιστικού υλικού αγγελτηρίων κηδειών μνημόσυνων κλ.π.  στις κολώνες της Δ.Ε.Η, Ο.Τ,Ε , στους τοίχους  οικιών   ή καταστημάτων  κ.λ.π..  Όλα τα παραπάνω  υποχρεούνται οι υπεύθυνοι να τα τοποθετούν στα ειδικά πλαίσια  τα οποία θα τοποθετηθούν από το Δήμο. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 €

Η παρούσα διάταξη τίθεται σε ισχύ μετά  την τοποθετήσης των ειδικών πλαισίων από το Δήμο

 

ΑΡΘΡΟ 15 - Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

15 - 1 Οι υπεύθυνοι κάθε είδους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου παρατηρείται μεγάλη παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κ.λ.π.), οφείλουν να συσκευάζουν σε ειδικούς και καλά κλειστούς σάκους τα ευπαθή και δύσοσμα απόβλητα (υπολείμματα τροφών, κόκαλα κ.λ.π) και να τα τοποθετούν μέσα στα μέσα μηχανικής αποκομιδής το πολύ μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη αποκομιδή. Στους παραβάτες επιβάλλεται για κάθε αντικείμενο, σάκο ή συσκευασία χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

15 - 2 Οι υπεύθυνοι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, περιπτέρων, κυλικείων κ.α. όπου παράγονται κάθε μορφής απορρίμματα από την επιτόπια κατανάλωση των προσφερομένων ειδών (καφέ, αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.) οφείλουν να τοποθετούν επαρκή δοχεία απορριμμάτων, να φροντίζουν να τα αδειάζουν τακτικά, να τα διατηρούν πάντοτε καθαρά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο. Η τοποθέτηση μικρών καλαίσθητων κάδων και καλαθιών για μικροαπορρίμματα σε κοινόχρηστους χώρους, επιτρέπεται χωρίς καταβολή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, με την προϋπόθεση ότι τα μέσα προσωρινής εναπόθεσης απορριμμάτων δεν θα φέρουν διαφημιστική καταχώρηση, ο αριθμός και η θέση τους θα προβλέπονται στην χορηγούμενη άδεια κοινόχρηστων χώρων και οι προδιαγραφές τους θα συμφωνούν με τους σχετικούς όρους, που ο Δήμος έχει θεσπίσει σχετικά με τον αστικό εξοπλισμό καθαριότητας. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να ενημερώνονται για όλα τα παραπάνω στοιχεία, επικοινωνώντας με τη Διεύθυνση Καθαριότητας. Στους παραβάτες αυτής της διάταξης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

15 - 3 Εάν στην περιοχή εφαρμόζεται πρόγραμμα ανακύκλωσης ή διαλογής στην πηγή, οι υπεύθυνοι των παραπάνω καταστημάτων υποχρεούνται να τοποθετούν ξεχωριστά μέσα για κάθε είδος.

 

15 - 4 Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη σε οδούς, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους προϊόντων καθαρισμού καταστημάτων ή ιδιωτικών χώρων. Για την ρήψη ή εγκατάλειψη στο πεζοδρόμιο, το δρόμο ή άλλο κοινόχρηστο χώρο διαφόρων απορριμμάτων και λοιπών αντικειμένων, που προέρχονται από καθαρισμό καταστήματος ή ιδιωτικού χώρου, επιβάλλεται στους παραβάτες χρηματικό πρόστιμο που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

 15 - 5  Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με κάδους απορριμμάτων  (μικρού μεγέθους)  με μηχανισμό ανύψωσης  ώστε να είναι δυνατή η  ανύψωση από τον μηχανισμό του απορριμματοφόρου  για αποκλειστική χρήση  του καταστήματος.  Οι κάδοι φυλάσοονται ευθύνη των ιδιοκτητών  σε  ιδιωτικό χώρο  και παραλαμβάνονται από τα απορριμματοφόρο την ώρα της αποκομιδής έξω από το κατάστημα  Μετά την αποκομιδή  φυλάσοονται και πάλι  ευθύνη των ιδιοκτητών στον χώρο τους.

 

ΑΡΘΡΟ 16 - Καθαριότητα κοινόχρηστων (δημοτικών ή δημοσίων) χώρων, που  χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις.

 

16 - 1 Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων, όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, ψητοπωλεία, εστιατόρια και συναφή καταστήματα, που χρησιμοποιούν κατόπιν σχετικής άδειας κοινόχρηστους χώρους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, οφείλουν:

             α) Να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς με δικά τους μέσα, ανεξάρτητα από το χρόνο καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου. 

             β) Να διαθέτουν κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων σε εσωτερικό χώρο της επιχείρησης τους και να μεριμνούν για την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων.

            γ) Να διαθέτουν μικρά καλαίσθητα μέσα προσωρινής αποθήκευσης μικροαπορριμμάτων εντός των ορίων του χώρου που έχει διατεθεί.

 

16 - 2  Η αμέλεια καθαρισμού κοινόχρηστων ή ελεύθερων ιδιωτικών χώρων επιχειρήσεων (π.χ. χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, αύλιοι χώροι συνεργείων, αποθηκών, εργαστηρίων, σταθμών ανεφοδιασμού καυσίμων κ.α.) που γειτνιάζουν με κατοικίες, σχολεία, κοινόχρηστους χώρους, αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού και επισύρει σε βάρος των παραβατών χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

16 - 3 Η προσωρινή εναπόθεση των απορριμμάτων προς αποκομιδή από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων πρέπει να γίνεται με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 12 παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού.

 

16 - 4  Εάν το κατάστημα παραμένει ανοικτό μετά την προγραμματισμένη ώρα αποκομιδής, οι υπεύθυνοι οφείλουν να αποκομίζουν με δικά τους μέσα τυχόν απορρίμματα και να τα μεταφέρουν σε χώρο που θα τους υποδειχθεί από τη Διεύθυνση Καθαριότητας ή να τα φυλάσσουν σε ειδικούς χώρους (ψυκτικούς θαλάμους) τηρώντας τις προβλεπόμενες υγειονομικές διατάξεις, ώστε η αποκομιδή τους να γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα της περιοχής. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης για τρίτη φορά μέσα στο ίδιο έτος, ο Δήμος μπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων.

 

16-  5 Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων και το προσωπικό τους απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο να τοποθετούν στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε πλατεία που βρίσκεται μπροστά από το κατάστημά τους, οποιαδήποτε αντικείμενα ή υλικά ακόμη και σχετικά με την εμπορική τους δραστηριότητα, όπως π.χ. ψυγεία,  πάγκους, προθήκες, στέγαστρα, ζαρντινιέρες, καφάσια φρούτων, κιβώτια ποτών, παλιά σίδερα, μικροπροϊόντα, επισκευαζόμενες μηχανές, συσκευές ή και αυτοκίνητα, χαρτοκιβώτια κ.λ.π., εκτός αν έχει ληφθεί σχετική άδεια από την Δημοτική Αρχή, μετά την καταβολή του σχετικού τέλους, για κατάληψη πεζοδρομίου, οδοστρώματος ή και κοινόχρηστου χώρου σε προσδιορισμένο από την Δημοτική Αρχή χώρο και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης για τρίτη φορά μέσα στον ίδιο χρόνο, ο Δήμος μπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων.

 

16 - 6 Ο χώρος που προσδιορίζεται για κατάληψη και για τον οποίο θα χορηγείται η άδεια της Δημοτικής Αρχής για χρήση από τον ενδιαφερόμενο καταστηματάρχη, θα σκουπίζεται και θα καθαρίζεται υποχρεωτικά σε όλη την έκταση και καθ'' όλη την διάρκεια της χρήσης του με έξοδα και ευθύνη του υπόχρεου αυτού. Επίσης θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού των απορριμμάτων αυτών. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης για τρίτη φορά μέσα στον ίδιο χρόνο, ο Δήμος μπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων.

 

16 - 7 Απαγορεύεται η διεξαγωγή εργασιών κάθε είδους καταστημάτων ή συνεργείων (π.χ. συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, συνεργεία ελαστικών αυτοκινήτων, συναρμολόγησης επίπλων ή άλλων ειδών κ.λ.π.) στα πεζοδρόμια ή καταστρώματα δρόμων. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης, ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

16 - 8 Απαγορεύεται η εναπόθεση άχρηστων υλικών συσκευασίας έξω από το χώρο των  περιπτέρων. Οι υπεύθυνοι περιπτέρου  υποχρεούνται να διατηρούν τον περιβάλλοντα χώρο του περίπτερου καθαρό σ'' όλη την διάρκεια της ημέρας. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

16 - 9 Απαγορεύεται να διοχετεύονται στους υπονόμους και στα δίκτυα απορροής μηχανέλαια από συνεργεία οχημάτων, μαγειρικά έλαια και λίπη από καταστήματα εστίασης, υγρά μπαταριών και γενικά κάθε είδους υγρά απόβλητα, που μπορεί να προκαλέσουν επιβάρυνση της ομαλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης, ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

ΑΡΘΡΟ 17 - Καθαριότητα οδών.

 

17 - 1   Οι υπεύθυνοι των οχημάτων ιδιωτικής ή δημοσίας χρήσης υποχρεούνται να απομακρύνουν τα οχήματά τους την ημέρα και για τις ώρες που θα τους ενημερώσει σχετικά η Υπηρεσία Καθαριότητας, προκειμένου να διευκολύνονται οι προγραμματισμένες ή έκτακτες εργασίες καθαριότητας οδοστρώματος (πλύσιμο, σάρωση κ.λ.π.). Η παραπάνω ενημέρωση θα γίνεται την προηγούμενη ημέρα των εργασιών καθαρισμού με ευθύνη της Υπηρεσίας Καθαριότητας και με τους εξής δύο τρόπους:

             α) Με τοποθέτηση ενημερωτικών σημειωμάτων στα παρμπρίζ των αυτοκινήτων από την προηγούμενη ημέρα και με ανακοίνωση από τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή

             β) Με τοποθέτηση ενημερωτικής ταμπέλας στην αρχή και στο τέλος της οδού που  πρόκειται να καθαριστεί.

 

17 - 2 Όσα αυτοκίνητα κατά την ημέρα των εργασιών καθαρισμού βρεθούν σταθμευμένα στους αντίστοιχους δρόμους παρά τη σχετική προειδοποίηση, θα απομακρύνονται με γερανοφόρο όχημα και όλα τα σχετικά έξοδα θα καταλογίζονται σε βάρος των ιδιοκτητών τους.

 

ΑΡΘΡΟ 18 - Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων.

 

18 -1  Το φορτίο όλων των φορτηγών αυτοκίνητων και γενικά των μεταφορικών μέσων ξηρού ή υγρού φορτίου πρέπει να είναι απόλυτα προστατευμένο από κινδύνους διαρροής ή διασποράς. Τα ανοικτά φορτηγά πρέπει να μεταφέρουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά ή άλλο κατάλληλο μέσο προστασίας. Σε βάρος κάθε υπευθύνου (ιδιοκτήτη αυτοκινήτου, οδηγού, μεταφορέα κ.λ.π.) που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Δήμος επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

18 - 2  Απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής, που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους εμπορευμάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας με ευθύνη του μεταφορέα και του υπεύθυνου της εξυπηρετούμενης επιχείρησης. Σε περίπτωση αμέλειας η καθαριότητα διεξάγεται από υπηρεσίες του Δήμου και τα σχετικά έξοδα καταλογίζονται σε βάρος των υπευθύνων, οι οποίοι επιπροσθέτως επιβαρύνονται και με χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

18 -3  Φορτηγά Ι.Χ. ή Δ.Χ. που συλλαμβάνονται να αδειάζουν άχρηστα αντικείμενα σε δρόμους , πλατείες , οικόπεδα εκτός της χωματερής , επιβαρύνονται με μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας για ένα μήνα.

 

ΑΡΘΡΟ 19 - Λαϊκές αγορές

 

19 - 1     Ο Δήμος οφείλει να προστατεύει τη δημόσια υγεία και να διατηρεί καθαρούς τους κοινόχρηστους χώρους, όπου πραγματοποιούνται λαϊκές αγορές, αναλαμβάνοντας τον καθαρισμό τους αμέσως μετά το πέρας ωραρίου λειτουργίας τους.

 

19 - 2     Για την τήρηση της καθαριότητας κατά την ώρα λειτουργίας των λαϊκών αγορών  υπεύθυνοι είναι οι κατά χώρο αδειούχοι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις), ανεξάρτητα αν είναι αυτοαπασχολούμενοι ή απασχολούν για λογαριασμό τους τρίτα πρόσωπα.

 

19 - 3    Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών ειδικότερα οφείλουν:

             α) Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.

             β) Να μη καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους καθ΄ υπέρβαση των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί σύμφωνα με την άδειά τους.

             γ) Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργία της λαϊκής αγοράς.

             δ) Να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδίως ευπαθών ή ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (π.χ. λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κ.τ.λ.), καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα, πλαστικά κ.α.).

             ε) Να μην εγκαταλείπουν υπολείμματα προϊόντων ή συσκευασιών στους χώρους γύρω από τους πάγκους ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο της λαϊκής αγοράς, εκτός κάδων ή σάκων.

             στ) Να μη παρακωλύουν, αλλά να διευκολύνουν τις Υπηρεσίες Καθαριότητας στην αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό των λαϊκών αγορών συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των εξουσιοδοτημένων οργάνων του Δήμου.

             ζ) Να απομακρύνουν χωρίς καθυστέρηση τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί, τηρώντας το προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.

             η) Η παραμονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των βοηθών, εκπροσώπων ή υπαλλήλων τους μετά το πέρας του νόμιμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

               ι) Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις ισχύουν και  για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αδειούχοι πωλητές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των λαϊκών αγορών αναπληρώνονται ή βοηθούνται στις εργασίες τους από συνεργάτες ή υπαλλήλους.

 

19 - 4   Η ρύπανση χώρων λαϊκών αγορών ή χώρων άσκησης υπαιθρίου εμπορίου με ρίψη ή εγκατάλειψη κάθε είδους απορριμμάτων κατά παράβαση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου του ιδίου άρθρου του παρόντος Κανονισμού επισύρει κατά των υπευθύνων χρηματικό πρόστιμο ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης, το οποίο διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

19 - 5   Η κατάληψη του νόμιμου χώρου από κάθε πωλητή πρέπει να γίνεται το νωρίτερο (1) μία ώρα πριν από την έναρξη του ωραρίου της λαϊκής αγοράς. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της συγκεκριμένης διάταξης, σε βάρος του παραβάτη επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

19 - 6   Μετά τη λήξη της εργασίας τους οι πωλητές οφείλουν να καθαρίζουν επιμελώς το χώρο τους και να αποσύρουν κάθε κινητή κατασκευή, ώστε να καθίσταται ευχερής ο καθαρισμός της έκτασης της λαϊκής αγοράς από τις υπηρεσίες του Δήμου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της συγκεκριμένης διάταξης, σε βάρος του παραβάτη επιβάλλεται ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης χρηματικό πρόστιμο, που διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.

 

19 - 7    Σε περίπτωση που σε βάρος του ίδιου πωλητή λαϊκών αγορών διαπιστωθούν (3) τρεις παραβάσεις των παραπάνω διατάξεων του παρόντος Κανονισμού κατά τη διάρκεια ενός έτους, ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα. Εφόσον διαπιστωθεί και (4η) τέταρτη παράβαση μέσα στο ίδιο έτος, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται οριστικά.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄  - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.

 

ΑΡΘΡΟ 20 - Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασμένων ή μη).

 

20 - 1  Όλες οι ιδιοκτησίες, κατοικημένες ή μη, οφείλουν να διατηρούνται καθαρές με ευθύνη των κατά περίπτωση υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στη διάταξη του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.

 

20 - 2   Η πλημμελής φροντίδα καθαριότητας σε ορισμένους ιδιωτικούς χώρους ενδέχεται να τους μετατρέψει σε εστίες ρύπανσης, δυσοσμίας και μόλυνσης της γύρω περιοχής με αυτονόητους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Στις περιπτώσεις  αυτές ο Δήμος ειδοποιεί εγγράφως τους υπεύθυνους του ακινήτου να προχωρήσουν εντός προθεσμίας (15) δέκα πέντε ημερών στον καθαρισμό της ιδιοκτησίας τους με δικά τους έξοδα και μέσα.

 

20 -3  Εάν μετά την παραπάνω πρώτη ειδοποίηση οι υπεύθυνοι αδιαφορούν ή αρνούνται να συμμορφωθούν, ο Δήμος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση με επανάληψη της πρόσκλησης και νέα 5/ήμερη προθεσμία συμμόρφωσης. Μετά την άπρακτη πάροδο της δεύτερης και τελευταίας προθεσμίας, ο Δήμος, , προβαίνει στον καθαρισμό ακαθάρτων ιδιωτικών ακινήτων και καταλογίζει όλες τις σχετικές δαπάνες σε βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στη διάταξη του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.

 

20 - 4 Οι στεγασμένοι ή μη κοινόχρηστοι χώροι  οικιών, πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων (στοές, πρασιές, αυλές κ.λ.π.) πρέπει να είναι καλαίσθητοι και να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. Ο Δήμος, κατά τη διαδικασία της διάταξης της προηγουμένης παραγράφου του ιδίου άρθρου του παρόντος Κανονισμού, μπορεί να προβαίνει στον καθαρισμό ακαθάρτων κοινοχρήστων χώρων και να καταλογίζει τις σχετικές δαπάνες καθαρισμού, απολύμανσης, περίφραξης και ασφάλισης του χώρου κ.λ.π. σε βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στη διάταξη του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 21 - Καθαριότητα οικοπέδων.

 

21 - 1   Οι υπεύθυνοι (ιδιοκτήτες ή νομείς ή κάτοχοι) οικοπέδων οφείλουν να διατηρούν τα ακίνητά τους πάντοτε καθαρά, ακόμη και όταν τρίτοι παρανόμως εναποθέτουν εντός αυτών απορρίμματα.

 

21 - 2 Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα περιφράζουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και να προβαίνουν σε τακτική καθαριότητα και αποψίλωση σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρο 1 του Π.Δ. της 12.4.1929 («Διατάξεις περιφράξεως οικοπέδων»).

 

21 -3 Ο Δήμος, εφ'' όσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσας διάταξης, εφαρμόζει αναλογικά τις διαδικασίες που προαναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, και  4 του άρθρου 20  του παρόντος Κανονισμού και αποκαθιστά την καθαριότητα και την ασφάλεια του οικοπέδου, καταλογίζοντας όλες τις σχετικές δαπάνες καθαρισμού, απολύμανσης, περίφραξης και ασφάλισης του χώρου κ.λ.π. σε βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στη διάταξη του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

ΑΡΘΡΟ 22

 

22 - 1 Σε κάθε εκτελούμενη οικοδομική εργασία, με ευθύνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου, του επιβλέποντος μηχανικού και του αρμόδιου εργολάβου στο χώρο του εργοταξίου πρέπει να υπάρχουν:

             α) Αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία οικοδομικής άδειας.

             β) Πινακίδα που προβλέπεται από το Νόμο με τον αριθμό της αδείας και την  ημερομηνία έκδοσής της.

             γ) Άδεια από το Δήμο για την κατάληψη του πεζοδρομίου ή οδοστρώματος, εφ'' όσον αυτά χρησιμοποιούνται για εναπόθεση     υλικών κ.λ.π.

 

22 - 2 Σε περίπτωση που ζητηθούν από την υπηρεσία του Δήμου τα εγκριμένα από την Πολεοδομία σχέδια, οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν αμέσως να τα παρουσιάζουν, προκειμένου να είναι εφικτός ο έλεγχος των εκτελούμενων κατασκευών.

 

22 - 3   Η μη τήρηση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου συνεπάγεται, πέρα από την επιβολή από το Δήμο των σχετικών προστίμων σε βάρος των παραπάνω υπευθύνων και την κίνηση της διαδικασίας διακοπής των εργασιών.

 

22 - 4   Οι παραπάνω υπεύθυνοι υποχρεούνται να τηρούν τον χώρο οικοδομικών εργασιών ασφαλισμένο με περίφραξη και προειδοποιητική πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντες εργασία, ενώ σε περίπτωση κατάληψης πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία πεζών και οχημάτων.

 

22 - 5  Σε περίπτωση νόμιμης κατάληψης πεζοδρομίου, οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τον εγκιβωτισμό των αδρανών υλικών (π.χ. οριοθέτηση του χώρου προσωρινής εναπόθεσης με μαδέρια, τσιμεντόλιθους, λαμαρίνες κ.α.), ώστε να αποτρέπεται η διασκόρπισή τους από νερά ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Τα ελαφρά υλικά, που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα κ.α.), πρέπει να καταβρέχονται συχνά, ώστε να μη παρασύρονται από τον άνεμο.

 

22 - 6  Κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν επίσης να τηρούν όλα τα παραπάνω προστατευτικά μέτρα.

 

22 - 7  Σε περίπτωση που σε κοινόχρηστους χώρους εγκαταλείπονται οικοδομικά υλικά ή υλικά κατεδαφίσεων (μπάζα) πλέον του 3/ημέρου, ο Δήμος τα απομακρύνει με δικά του μέσα και στη συνέχεια καταλογίζει σε βάρος των παραπάνω υπευθύνων όλες τις σχετικές δαπάνες.

 

 

22 - 8 Τα στερεά κινητά υλικά, που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος, ενώ τα περιφράγματα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές (πλαστικές) πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας, ενώ όταν καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος η σήμανση κατά τη νύχτα πρέπει να είναι φωσφορίζουσα.

 

22 - 9   Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του Ν. 1828/89, με τη διαπίστωση κάθε παράβασης των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων από αριθμό 2 έως και 9 του παρόντος άρθρου του παρόντος Κανονισμού, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη αντίστοιχο χρηματικό πρόστιμο, 

 

22 - 10 Η άδεια κατάληψης κοινοχρήστων χώρων με οικοδομικά υλικά προ ανεγειρομένων οικοδομών χορηγείται από το Δήμο για πρώτη φορά με διάρκεια μέχρι και (1) μήνα. Μετά την παρέλευση του παραπάνω διαστήματος  οι υπεύθυνοι για την ανέγερση της οικοδομής υποχρεούνται να εναποθέτουν τα κάθε είδους οικοδομικά υλικά εντός του ισογείου της οικοδομής ή στην πυλωτή αυτής και να αποδεσμεύσουν τους κοινόχρηστους χώρους. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή για τεχνικούς λόγους η παραπάνω λύση, ο Δήμος μπορεί να παρατείνει την άδεια αυτή για χρονικό διάστημα ενός ακόμα μήνα  ή και περισσότερο εφόσον υπάρχει διαπιστωμένη ανάγκη. Το τέλος χρήσης του κοινόχρηστου χώρου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση παράτασης αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του διπλασίου του προηγουμένου μήνα.

 

22 - 11   Η αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου χωρίς τη σχετική άδεια του Δήμου τιμωρείται με  χρηματικό πρόστιμο βάσει του άρθρου 3 παρ. 8 του Ν. 1080/80.

 

 

ΑΡΘΡΟ 23  Ειδικές διατάξεις

 

23 - 1    Εντός των ορίων του Δήμου απαγορεύεται :

 •              Η ίδρυση και λειτουργία   εγκαταστάσεων εναπόθεσης, έκθεσης, διάλυσης, και αγοραπωλησίας αχρήστων και εγκαταλειμμένων  :  οχημάτων  μηχανημάτων ή άλλων μεταλλικών ή μη αντικειμένων, ή  συσκευών οικιακής χρήσης,  ακόμη και σε ιδιόκτητους χώρους
 •             Η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων που εκπέμπουν, παράγουν ή καταλείπουν προϊόντα και απόβλητα  που χαρακτηρίζονται ως τοξικά και επικίνδυνα  από ελληνικές και κοινοτικές διατάξεις και νόμους 
 •              Οι εργασίες κάθε φύσης που εκτελούνται από δημόσιους οργανισμούς ή εργολάβους σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δήμου.
 •              Η διαμόρφωση  χώρων και χωματερών οιασδήποτε μορφής.
 •              Η καύση απορριμμάτων οιασδήποτε μορφής και σύστασης σε ανοικτούς,  έστω και ιδιόκτητους χώρους.
 •              Η εναπόθεση οποιουδήποτε απορρίμματος στερεού ή ρευστού , σε κοινόχρηστους χώρους, σε ρέματα ρυάκια, στις όχθες των ποταμών, στους συλλέκτες όμβριων υδάτων κ.λ.π.                                                                           Στους παραβάτες του άρθρου αυτού ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο από 200,00 έως 2.000,00 €  ανάλογα με τη σοβαρότητα.

 

23 - 2    Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα - μηχανήματα 

 •              Απαγορεύεται η στάθμευση σε αυτοκίνητα,  οχήματα,  σκάφη, τροχόσπιτα, μηχανήματα γενικώς,  περισσότερο από ένα μήνα στο ίδιο σημείο.

 

 •              Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα κ.λ.π. μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες  σε ειδικούς χώρους για διάλυση, Σε αντίθετη περίπτωση η στάθμευση  τους  (μακροχρόνια ή  μη)  θεωρείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980.  Σε ανάλογες περιπτώσεις μη   συμμόρφωσης   θα εφαρμόζεται η διαδικασία  απομάκρυνσης τους  σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση  1002901/67 & Ε.Φ./02{ΦΕΚ Β΄57/24.01.2002

 

 •              Δεν επιτρέπεται η κατάληψη των πεζοδρομίων από αυτοκίνητα ή μηχανές, καταστρέφοντας τα πεζοδρόμια  και εμποδίζοντας την κυκλοφορία. Για τα αυτοκίνητα προβλέπεται πρόστιμο  40,00 €  και για τις μηχανές 20,00 € .

 

23 - 3    Οι μάντρες οικοδομικών υλικών πρέπει να είναι έξω από κατοικημένες περιοχές  και η λειτουργία τους να μη ρυπαίνει το περιβάλλον . Για τους παραβάτες προβλέπεται  πρόστιμο 300,00 € .

 

23- 4  Απαγορεύεται ο σταυλισμός  μεγάλων ή μικρών ζώων  μέσα στους οικισμούς σύμφωνα με τις υγειονομικές και αστυνομικές διατάξεις. Απαγορεύεται η κυκλοφορία κατοικίδιων ζώων στους δρόμους, πλατείες και γενικά κοινόχρηστους χώρους χωρίς τη συνοδεία και επιτήρηση του κυρίου του ζώου.

 

23- 5     Ποιμνιοστάσια  - Ορνιθώνες  - Κυνοστάσια

 •              Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση αιγοπροβάτων σε ορατά σημεία εντός η εκτός του σχεδίου πόλης και η εγκατάσταση παράνομων παραγκών. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο 100,00 € και εάν δεν συμμορφώνονται θα επιβάλλεται το διπλάσιο πρόστιμο.

 

 •              Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ορνιθώνων - κυνοστασίων - κονικλοτροφείων  μέσα σε κατοικημένες περιοχές και σε ακτίνα διακοσίων 200 μέτρων από αυτές, καθώς και πλησίον τουριστικών εγκαταστάσεων. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο 100,00 €

 

 

 •              Οι συνοδοί σκύλων είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν ώστε τα ζώα τους να μην ρυπαίνουν  τους δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους. Να μην εισέρχονται σε πλατείες, πεζόδρομους, παιδικές  χαρές,  αθλητικούς και λοιπούς  κοινόχρηστους  χώρους. Δεν επιτρέπεται επίσης η παρουσία σκύλων και άλλων  ζώων  σε θαλάσσιους χώρους λουομένων.  Για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο 100,00 €.

 

23- 6    Απαγορεύεται η ρύπανση των τοίχων ιδιωτικών Δημοτικών και Δημόσιων κτιρίων,  δρόμων και πεζοδρομίων σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 1491/1984 . Απαγορεύεται η αφισοκόλληση επί των στύλων ή τοίχων  πλην των πλαισίων  που έχουν καθοριστεί από το Δήμο. Επίσης απαγορεύεται η ανάρτηση πανό ή οιουδήποτε  άλλου διαφημιστικού εντύπου άνευ αδείας από το Δήμο. Στους παραβάτες επιβάλλεται  πρόστιμο μέχρι  1000,00  €

 

23 - 7   Απαγορεύεται η τοποθέτηση επί των πεζοδρομίων διαφημιστικών ή άλλων πινακίδων δια στύλων η κρεμαστών χωρίς την άδεια του Δήμου και την καταβολή των αναλογούντων τελών . Στους μη συμμορφούμενους  θα επιβάλλεται εκτός από το τέλος που τους αναλογεί και πρόστιμο για την αυθαίρετη διαφήμιση  μέχρι 1500,00€

              Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να χορηγεί την σχετική άδεια ή να αφαιρεί την πινακίδα που τοποθέτησαν χωρίς την άδεια του.

 

23 -  8    Νεκροταφεία 

 •         Τα  γραφεία κηδειών και οι κατασκευαστές τάφων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πρέπει να αφήνουν το χώρο καθαρό. Η εγκατάλειψη οικοδομικών  ή άλλων υλικών  τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι 300 €.
 •         Μετά από κηδείες, τα στεφάνια και άλλα υλικά που είναι ευθύνη των γραφείων κηδειών, υποχρεούνται να τα απομακρύνουν με δική τους ευθύνη Στους παραβάτες  προβλέπεται πρόστιμο 200 €.

 

23 - 9 Η τοποθέτηση  προϊόντων  κηπευτικών εργασιών, υπολοίπων κοπής δένδρων,    ασυσκεύαστων, αδεμάτιαστων , επί του πεζοδρομίου  θα τιμωρείται με  πρόστιμο  από 50 € μέχρι 300€

 

23-10    Η  μη απομάκρυνση   χωμάτων  κοπροχωμάτων  κ.λ.π.   τιμωρείται με  πρόστιμο  από 50 € μέχρι 300 €.

 

23-11   Η μη απομάκρυνση  προϊόντων  εκσκαφής και  υπολοίπων  οικοδομικών υλικών  καθώς και  οποιονδήποτε υπολοίπων  οικοδομικών εργασιών  θα τιμωρείται με πρόστιμο  από  50 € μέχρι 1500 €.

 

23-12    Η παράνομη επίρριψη σε οικόπεδα, ρέματα, πάρκα δάση κ.λ.π.  θα τιμωρείται με πρόστιμο από  200 μέχρι 2.000 €

 

23-13    Ανάμιξη  οικιακών απορριμμάτων  με ανακυκλώσιμα  θα τιμωρείται με πρόστιμο  100 €

 

23-14     Επίρριψη αποτσίγαρων, πακέτων στους δρόμους   θα τιμωρείται με  πρόστιμο 50 ε

 

  ΑΡΘΡΟ  24

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

 

Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

 

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ  ΠΡΟΣΤΙΜΟ

 1.  

Ρύπανση μνημείων , αγαλμάτων , αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δημοσίων κτιρίων

200,00 € - 3.000,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 1.  

Ρύπανση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια , κάδοι κ.λ.π.)

100,00 € - 500,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 1.  

Παρεμπόδιση τοποθέτησης κάδων , προστατευτικών μέσων , μετακίνηση κάδων και αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «Π» , φθορά των παραπάνω μέσων

 

150,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

 

 1.  

Επικόλληση αυτοκόλλητων ή γράψιμο συνθημάτων σε κάδους ή άλλα μέσα αποθήκευσης απορριμμάτων.

 

100,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 1.  

Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από κάδους ή εναπόθεση απορριμμάτων χωρίς την κατάλληλη συσκευασία

 

100,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 1.  

Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία , κρέμασμα απορριμμάτων σε δέντρα ή ρήψη τους στο δρόμο και στο πεζοδρόμιο.

150,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

 

 1.  

Μη ελαχιστοποίηση του όγκου πάσης φύσεως απορριμμάτων που προέρχονται από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, super market , εμπορικά καταστήματα κ.α.

 

100,00 € - 200,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 1.  

Βρώμικοι κάδοι , συμπιεστές , καλάθια ιδιωτών ή επιχειρήσεων που βρίσκονται σε ακάλυπτους χώρους.

100,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 1.  

Απορρίμματα από κουζίνα εστιατορίων, μαγειρείων καφενείων, ουζερί , fast food κ.α. που δεν έχουν στραγγιστεί επιμελώς.

100,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 1.  

Εναπόθεση των ανωτέρω απορριμμάτων σε οικόπεδα ή σε ακάλυπτους χώρους.

200,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 1.  

Εναπόθεση υλικών συσκευασίας εμπορευμάτων ή ανακυκλώσιμων υλικών σε κάδους μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων.

100,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 1.  

Ανάμειξη οικιακών απορριμμάτων με επικίνδυνα - τοξικά ή μολυσματικά απορρίμματα Νοσοκομείων ή άλλων επιχειρήσεων ιδιωτών

300,00 € - 3.000,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 1.  

Απόρριψη χαρτιών , πακέτων , μικροαντικειμένων σε πεζοδρόμια , κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους (πλατείες , πάρκα , παιδικές χαρές κ.λ.π.)

100,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

 1.  

Απόρριψη αναμμένων τσιγάρων , εύφλεκτων ή χημικών υλικών στα καλαθάκια απορριμμάτων. 

100,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Κόστος αποκατάστασης 150,00 €

 1.  

Ρύπανση οδοστρωμάτων πεζοδρομίων ή άλλων κοινόχρηστων χώρων με μηχανέλαια οχημάτων.

200,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

 1.  

Ρύπανση από περιττώματα κατοικίδιων ζώων .

100,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

 1.  

Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από χρήση απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών που δημιουργούν αφρό.

100,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

 1.  

Ρύπανση με εμπορικές αφίσες , φέιγ-βολάν , φυλλάδια , εναέριες επιγραφές.

200,00 € - 1.000,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

 1.  

Εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους.

300,00 € - 500,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

 1.  

Ρύπανση από διαφημιστικά πλαίσια ή αυθαίρετες διαφημίσεις σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους

200,00 € - 1.000,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

 1.  

Εναπόθεση από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος υπολειμμάτων τροφών έξω από κάδους.

100,00 €

Σε υποτροπή αφαίρεση της άδειας τραπεζοκαθισμάτων 

 1.  

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που δεν τηρούν την διαδικασία του άρθρου 15 - 5 

100,00 €

Σε υποτροπή αφαίρεση της άδειας τραπεζοκαθισμάτων 

 1.  

Ρύπανση από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος , περιπτέρων , κυλικείων κ.α. από επιτόπια κατανάλωση προσφερομένων ειδών (καφέ, αναψυκτικά , πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.)

100,00 €

Σε υποτροπή αφαίρεση της άδειας τραπεζοκαθισμάτων 

 1.  

Ρύπανση οδών , πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων από προϊόντα καθαρισμού καταστημάτων ή ιδιωτικών χώρων.

100,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

 1.  

Αμέλεια καθαρισμού κοινόχρηστων ή ιδιωτικών χώρων (χώροι τραπεζοκαθισμάτων - αποθήκες - πάρκιγκ κ.α.) δίπλα σε σχολεία , κατοικίες κ.α.

100,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

 1.  

Καταστήματα ανοικτά εκτός ωραρίου που δεν τηρούν υγειονομικές διατάξεις , δεν κάνουν αποκομιδή των απορριμμάτων τους με δικά τους μέσα και δεν τα φυλάσσουν σε ψυκτικούς θαλάμους ή ειδικούς χώρους.

100,00 € - 500,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

 1.  

Εναπόθεση σε πεζοδρόμιο, οδόστρωμα ή πλατεία οποιουδήποτε αντικείμενου ή υλικού (ψυγεία , πάγκοι, προθήκες, στέγαστρα, ζαρντινιέρες , κιβώτια ποτών κ.α.) 

100,00 € - 500,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

 1.  

Διασκορπισμός απορριμμάτων από καταστήματα.

100,00 € - 300,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

 1.  

Διεξαγωγή εργασιών σε πεζοδρόμια ή καταστρώματα δρόμων κάθε είδους καταστημάτων ή συνεργείων.

100,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

 1.  

Εναπόθεση άχρηστων υλικών συσκευασίας έξω από τον χώρο των περιπτέρων.

100,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

 1.  

Απόρριψη σε υπόνομους ή δίκτυα απορροής μηχανέλαιων από συνεργεία οχημάτων ή μαγειρικών ελαίων και λιπών από καταστήματα εστίασης.

200,00 € - 1.000,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

 1.  

Διασπορά φορτίου από φορτηγά.

100,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

 1.  

Ρύπανση από απορρίμματα που προέρχονται από φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων.

100,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

 1.  

Ρύπανση χώρων λαϊκών αγορών ή χώρων άσκησης    υπαιθρίου εμπορίου.

50,00 € - 250,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

 1.  

Μη καθαρισμού χώρου λαϊκής αγοράς και μη απομάκρυνση κάθε κινητής κατασκευής.

50,00 € - 500,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή 

 1.  

Φορτηγά Ι.Χ. και Δ.Χ. που αδειάζουν απορρίμματα σε δρόμους - οικόπεδα - πλατείες .

200,00 € - 1.000,00 €

Σε υποτροπή αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας για ένα μήνα. 

 

Τα  Διοικητικά πρόστιμα  καταβάλλονται στο Ταμείο του Δήμου και  κατά το ήμισυ εντός δέκα 10 εργασίμων ημερών από την  επομένη ημέρα  βεβαίωσης  της παράβασης.

 

ΑΡΘΡΟ  25

Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του θα αναπροσαρμόζει το ύψος των προβλεπομένων από τον κανονισμό αυτό προστίμων και επιβαλλομένων Δημοτικών τελών. Η αναπροσαρμογή των τελών αυτών δεν μπορεί να γίνεται σε χρονικό διάστημα λιγότερο του έτους. Ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας είναι αρμόδιος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26 του Ν. 1828/89 καθώς και άλλων νόμων για την επιβολή των προβλεπομένων νομίμων προστίμων.

 

ΑΡΘΡΟ   26

Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισής του από την

Περιφέρεια. Επιτρέπεται η συμπλήρωση, τροποποίηση, ή κατάργηση του κανονισμού αυτού.

 

 

 

Ο  Κανονισμός αυτός :

 

 

Προτάθηκε με την  αριθμ87.2008  απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής 

 

 

Ψηφίστηκε με την αριθμ.    ............/2008  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Νομιμοποιήθηκε με την  αριθμ.   ............. 2008  πράξη της Περιφέρειας Κρήτης  Γενική  Δνση Περιφέρειας  Δνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Λασιθίου