Κανονιστική απόφαση για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο

17/01/2012 13:11  -  5117 αναγνώσεις

                                             Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α              

Από τα πρακτικά της με αρ. 23/29-12-2011 συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ.


Αρ.Απόφ.   :   387/011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:   Καθορισμός θέσεων και αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.    


   
Στη Σητεία και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας, ύστερα από την υπ''αρ.6485/23-12-2011 πρόσκληση του προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στο Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'' 87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 21 και ονομαστικά οι:

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1.   Κοζυράκης Νίκος, πρόεδρος                      1. Μοσχολιδάκης Γιάννης
2.   Αντωνιδάκης Μιχάλης                               2. Θαλασσινός Ιωάννης
3.   Αχλαδιανάκης Γεώργιος                            3. Παντελάκης Παύλος
4.   Μιχελάκης Μανώλης                                 4. Γουλιέλμου Κατερίνα
5.   Πετρουλάκης Θεόδωρος                            5. Πρωτογεράκης Μιχάλης
6.   Δρακάκης Ιωάννης                                   6. Σπυριδάκης Στέλιος
7.   Νικολαϊδης Μανώλης
8.   Κατσαράκης Ιωάννης
9.   Χατζηνάκης Γιάννης                                  (οι οποίοι  δεν προσήλθαν αν και
10. Λογκάκης Κων/νος                                        προσκλήθηκαν νόμιμα)
11. Δελημπαλταδάκης Γεώργιος
12. Σκαρμαλιωράκης Γεώργιος, αντ/δρος
13. Τερζής Λεωνίδας
14. Φουντοραδάκης Μανώλης
15. Αυγουστινάκης Γιάννης
16. Συμεωνίδης Συμεών (αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 8ου θέματος)
17. Κουρουπάκης Νίκος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημ.διάταξης)
18. Τσιφετάκης Μανώλης
19. Ζερβάκη Κατερίνα                              
20. Τσιφετάκης Γεώργιος,  γραμματέας
21. Μαυροματάκης Μανώλης
                                                  
Επίσης επί συνόλου 31 κληθέντων προέδρων και εκπροσώπων τοπικών & δημοτικών κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι:

1.  Σφενδουράκης Ιωάννης, πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Σητείας
2.  Αγγελετόπουλος Δημήτρης, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Παλ/στρου
3.  Χρυσουλάκης Ιωάννης, εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Χαμεζίου
4.  Καβαλαράκης Μιχαήλ, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Απιδίων
5.  Κασσωτάκης Χριστόδουλος, εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Πραισσού
6.  Χατζάκης Ιωάννης, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Λιθινών
7.  Ζαχαράκης Ανδρόνικος, εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Περβολακίων
8.  Μοσχάκης Ευάγγελος, εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Καρυδίου
9.  Τσαγκαράκης Νικόλαος, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Τουρλωτής
10.  Θεοδωράκη Μαρία, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Ζήρου
11. Σταυρακάκης Νεκτάριος, εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Αγ.Τριάδας
12. Λαντζανάκης Νικόλαος, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Πεύκων
13. Ζερβάκης Κων/νος, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Αρμένων
14. Μαθιουδάκης Εμμανουήλ, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Εξω Μουλιανών
15. Γεροβασίλη Μαρία, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Πισκοκεφάλου
16. Ζερβάκης Βασίλης, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Σφάκας
17. Κεκερίδης Κων/νος, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Ζάκρου
18. Ζερβός Πολυχρόνης, εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Μαρωνιάς
19. Τζανάκης Εμμανουήλ, εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Ρ.Εκκλησιάς
20. Λογκάκης Εμμανουήλ, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Σκοπής
21. Χατζάκης Γεώργιος, εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Χρυσοπηγής

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης ο Δήμαρχος και η υπάλληλος του Δήμου Μανετάκη Αμαλία για την τήρηση των πρακτικών.

 Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα παρακάτω:              

Σύμφωνα με τις παραγράφους 5 έως και 8 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:
«5. Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο νοείται κάθε μορφή άσκησης υπαίθριου εμπορίου που δεν αποτελεί πλανόδιο εμπόριο κατά την έννοια της παραγράφου 2. Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. Η άδεια χορηγείται από το αρμόδιο, κατά τόπο, δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, κατά περίπτωση. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ισχύουν για μια τριετία, είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν, να εκμισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση.
Η άσκηση του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου επιτρέπεται μόνο:
α. σε θέσεις που καθορίζονται και οριοθετούνται από τους δήμους και τις κοινότητες, στο χώρο της δικαιοδοσίας τους και β. σε ιδιωτικούς χώρους.
6. Με αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, κατά περίπτωση, που λαμβάνονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και ισχύουν για το επόμενο έτος, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των αδειών, κατά κατηγορία επαγγελμάτων, που πρόκειται να χορηγηθούν το επόμενο έτος και προσδιορίζονται ισάριθμες, συγκεκριμένες θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων. Η απόσταση μεταξύ των θέσεων του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατό (100) μέτρων, σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους και των πενήντα (50) μέτρων, σε πόλεις με μικρότερο πληθυσμό, σε κωμοπόλεις και χωριά.
Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός:
α) των δημοτικών και λαϊκών αγορών και
β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών.
Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων.
Οι όροι της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικούς χώρους.

7. Οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου κατά τις παραγράφους 5 και 6, εκδίδονται ύστερα από γνώμη:
α) του οικείου επιμελητηρίου,
β) της ομοσπονδίας επαγγελματιών - βιοτεχνών της περιοχής,
δ) του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών της περιοχής, που καθορίζεται με απόφαση του δημάρχου  
ε) της εθνικής συνομοσπονδίας ατόμων με ειδικές ανάγκες,
στ) των αρμόδιων εφοριών αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, όταν πρόκειται για παρακείμενους αρχαιολογικούς χώρους και
ζ) της οικείας υπηρεσίας Τροχαίας.
8. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την παράγραφο 6, όταν πρόκειται για δήμους με πληθυσμό πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες κατοίκους ή για πρωτεύουσες νομών, εκδίδονται ύστερα από γνώμη επιτροπής, που συγκροτείται με απόφαση του οικείου δημάρχου και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του δήμου, ως πρόεδρο, και από έναν εκπρόσωπο των παρακάτω φορέων, που ορίζεται από αυτούς: α) του οικείου επιμελητηρίου, β) της ομοσπονδίας επαγγελματιών - βιοτεχνών της περιοχής, δ) του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών, που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου, το οποίο ορίζει, ως εκπρόσωπό του, πρόσωπο το οποίο δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη περιοχή, ε) της εθνικής συνομοσπονδίας ατόμων με ειδικές ανάγκες, στ) των αρμόδιων εφοριών αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, όταν πρόκειται για παρακείμενους αρχαιολογικούς χώρους και ζ) της οικείας υπηρεσίας Τροχαίας.
Η γνώμη της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου παρέχεται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου κάθε έτους και ισχύει για το επόμενο έτος.
Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον αρμόδιο δήμο ή κοινότητα μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων εκδίδονται μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία του προηγούμενου εδαφίου».

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.ε του ν.3463/06 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 73 παρ.1Βν του ν.3852/010 οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητας τους εκδίδοντας κανονιστικές αποφάσεις με τις οποίες καθορίζουν τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’αρ.7/2011 απόφασή της εισηγείται την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό των θέσεων και τον καθορισμό του αριθμού των αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο, την οποία σας θέτω υπόψη και σας καλώ να λάβετε σχετική απόφαση.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:
α)  την εισήγηση του προέδρου του
β)  την υπ’αρ.7/2011 απόφαση της Ε.Π.Ζ.
γ)  τις αποφάσεις των τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων και τη γνωμοδότηση της   
     αρμόδιας επιτροπής
δ) τις διατάξεις των παρ.5 ως και 8 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 όπως ισχύει έπειτα από τις τροποποιήσεις των νόμων Ν.3190/03 και Ν.3377/05 και της ΚΥΑ Κ-164/
    17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β’) και των ν.3463/06 (άρθρο 79) και 3852/010


                                                    Αποφασίζει Ομόφωνα Α)      Χώροι άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου επιτρέπεται στο  Δήμο Σητείας  στις παρακάτω θέσεις:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ .  Αριθμός αδειών επτά (7)

1. Επί της  κεντρικής πλατείας (σε πλάτωμα ) μεταξύ περιπτέρου Λιμπιτάκη και Ξενοδοχείου ΙΤΑΝΟΣ μια (1) θέση 2τ.μ. για μια (1) άδεια παραγωγού για πώληση καλαμποκιού.

2. Στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου & Δημοκρίτου (σε πλάτωμα δρόμου) μια (1) θέση 2 τ.μ. για μια (1) άδεια παραγωγού για πώληση μπανάνας και σταφυλιών.

3. Στην οδό Α. Παπανδρέου (σε πλάτωμα δρόμου μπροστά από τα γραφεία του Κυνηγετικού συλλόγου) μια (1) θέση 5 τ.μ. για μία (1) άδεια παραγωγού για πώληση κηπευτικών προϊόντων -φυτωρίων που προορίζονται για μεταφύτευση.

4. Στον Κολονέλο ( στη συμβολή των οδών Πραισσού 7 Αλ. Παναγούλη μπροστά από την τράπεζα Πειραιώς) μια (1) θέση 5 τ.μ. για μία (1) άδεια παραγωγού για πώληση κηπευτικών προϊόντων – φυτωρίων που προορίζονται για μεταφύτευση.

5. Στον Κονέλο (στην συμβολή των οδών Ιωάννη Καποδίστρια & Μ. Αλεξάνδρου (έναντι ΚΕΠ) μια (1) θέση 5 τ.μ. για μία (1) άδεια παραγωγού για πώληση κηπευτικών προϊόντων - φυτωρίων που προορίζονται για μεταφύτευση.

6.  Στον Κολονέλο (στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας & επαρχιακής οδού Σητείας- Πισκοκεφάλου) μια (1) θέση 5 τ.μ. για μία (1) άδεια παραγωγού για πώληση κηπευτικών προϊόντων – φυτωρίων που προορίζονται για μεταφύτευση.

7. Στην οδό Ιτάνου πλησίον Σουπερ Μάρκετ ΑΡΙΑΔΝΗ μια (1) θέση 5 τμ. για μία (1) άδεια παραγωγού για πώληση κηπευτικών προϊόντων -φυτωρίων που προορίζονται για μεταφύτευση.


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΝΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΚΑΙΚΑΣΤΡΟΥ . Αριθμός αδειών επτά (7)

1. Στην περιοχή του Φοινικοδάσους ΒΑΙ:
α) στο όριο στάθμευσης και φοινικοδάσους μια (1) θέση 3 τ.μ.  για μία (1) άδεια
    καλλιτεχνικής δραστηριότητας και πώλησης ειδών χειροτεχνίας.
β) στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων και μετά την καντίνα της Δημοτικής Επιχείρησης προς τις τουαλέτες τέσσερις (4) θέσεις 5 τ.μ. έκαστη για τέσσερεις (4) άδειες πώλησης αγροτικών προϊόντων από παραγωγούς.

2. Στη διασταύρωση παραλίας Βάι – Ερμούπολης μια (1) θέση 5 τ.μ για μια (1) άδεια  πώλησης αγροτικών προϊόντων  από παραγωγό.

3. Στη διασταύρωση από Παλαίκαστρο  προς Βάι & Μονή Τοπλού μια (1) θέση 5 τ.μ. για μια (1) άδεια πώλησης αγροτικών προϊόντων από παραγωγό.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΖΑΚΡΟΥ . Αριθμός αδειών δύο (2)

Στην περιοχή της Κάτω Ζάκρου επί των ορίων του παραλιακού δρόμου του οικισμού Κ. Ζάκρου, μετά από τη λίμνη και πριν τις ταβέρνες:
-μία (1) θέση 3 τ.μ. για μια (1) άδεια καλλιτεχνικής δραστηριότητας και πώλησης ειδών χειροτεχνίας
- μια (1) θέση 5 τ.μ. για μία (1) άδεια πώλησης αγροτικών προϊόντων από παραγωγό.


Β) ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ


ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΙΤΑΝΟΥ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ  
       Τρεις (3) άδειες κινητής καντίνας 5-10 τ.μ.

1. Στην περιοχή της Ερμούπολης (Αρχαία Ίτανος) απέναντι από την είσοδο του   
    αρχαιολογικού χώρου μία (1) άδεια.
2.  Στη διασταύρωση παραλίας Βάι – Ερμούπολης μία (1) άδεια.
3. Στη διασταύρωση από Παλαίκαστρο  προς Βάι – Μονή Τοπλού μία (1) άδεια.


Για τη χορήγηση της άδειας χρήσης των παραπάνω θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταβάλλουν εφάπαξ το ποσό του τέλους που έχει επιβληθεί για τη συγκεκριμένη θέση.
Οι κάτοχοι της άδειας είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την συνεχή  καθαριότητα του χώρου ευθύνης των.
Οι κάτοχοι άδειας πρέπει να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις  άσκησης υπαίθριου στάσιμου  εμπορίου , να περιορίζονται στο χώρο που τους έχει ορίσει ο Δήμος  και να μη δημιουργούν προβλήματα  σε βάρος του  περιβάλλοντος και των  περιοίκων.  
Για οποιαδήποτε ζήτημα που δεν προβλέπεται από την παρούσα απόφαση θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2323/95 όπως ισχύει και έχει τροποποιηθεί με το Ν.3190/03, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1  του Ν.3377/05  και συμπληρώθηκε με την παρ 2 του άρθρου 42 του Ν. 3734/2009 και την παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 3769/2009 (ΦΕΚ 105/01,07,2009 τεύχος Α΄), του Π.Δ/τος 254/05, της  Κ1-164 (ΦΕΚ 275 Β΄/22-2-2011 και  του Ν. 1080/1980.

Στην απόφαση αυτή ψηφίζουν και οι πρόεδροι των τοπικών-δημοτικών κοινοτήτων Σητείας, Παλαικάστρου και Ζάκρου.


                                      Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  387/2011
                  Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως :
                                        Ο Πρόεδρος                                     Τα Μέλη