Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20/07/2017 15:30  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                  ΣΗΤΕΙΑ  20/7/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                       ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 3520

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 24η του μηνός Ιουλίου έτους 2017, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  14:30, στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης

1.   Καθορισμός όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας « Μίσθωση        μηχανημάτων για την εκτέλεση του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ » .

2.   Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

3.  Σύνταξη έκθεσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Βου τριμήνου οικ. έτους 2017  - Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης.

4.   Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης  και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.

5. Έγκριση έκδοσης εντάλματος  προπληρωμής  δαπάνης για την  ηλεκτροδότηση μιας μονοφασικής  παροχής στον οικισμό Λάστρου -  Ορισμός υπολόγου - Έγκριση διάθεση πίστωσης.

6.  Λήψη απόφασης απαλλαγής υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής  προνοιακών επιδομάτων διμήνου  Μαΐου – Ιουνίου.

7.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, για επέκταση δικτύων δημοτικού φωτισμού. 

8.   Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή των τοπικών κοινοτήτων.

                                                             Ο πρόεδρος της Ο.Ε.

 

                                                             Τερζής  Λεωνίδας.