Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

20/07/2017 15:36  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                   ΣΗΤΕΙΑ   20/7/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                        ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 3520

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 24η του μηνός  Ιουλίου έτους 2017, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14:30, στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.  Καθορισμός όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Μίσθωση μηχανημάτων για την εκτέλεση του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ » .

2.  Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

3.   Σύνταξη έκθεσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Βου τριμήνου οικ. έτους 2017 - Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης.

4.  Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης  και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.

5.  Έγκριση έκδοσης εντάλματος  προπληρωμής δαπάνης για την  ηλεκτροδότηση μιας μονοφασικής παροχής στον οικισμό Λάστρου - Ορισμός υπολόγου - Έγκριση διάθεση πίστωσης.

6.  Λήψη απόφασης απαλλαγής υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων διμήνου  Μαΐου – Ιουνίου.

7.   Έγκριση παράτασης προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, για επέκταση δικτύων δημοτικού φωτισμού. 

8.  Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή των τοπικών κοινοτήτων.

                                                             Ο πρόεδρος  της Ο.Ε.

 

                                                                 Τερζής    Λεωνίδας