ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Γνωστοποίηση έναρξης Οικονομικής Δραστηριότητας (Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος)

06/06/2017 12:12  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Σητεία    06-06-2017

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                               

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Π. Βαρθολομαίου 9

Ταχ. Κώδικας: 72300 ΣΗΤΕΙΑ

Τηλ.: 28433 40523                                         

FAX: 28430 29243                      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

        Από το Δήμο Σητείας ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 14 του Ν.4442/2017 για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων που διέπονται από το καθεστώς της γνωστοποίησης σύμφωνα με την εγκύκλιο με ΑΔΑ: ΩΕΔ3465ΧΙ8-ΓΤΧ.

Γενικά, οι οικονομικές δραστηριότητες που μπορούν να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους με τη διαδικασία της γνωστοποίησης, κατ’ εφαρμογή του Ν. 4442/2016, είναι οι ακόλουθες:

 1. Επεξεργασία Τροφίμων και Ποτών
 2. Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 3. Αυτόματοι πωλητές
 4. Παρασκευή και πώληση καφέ από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιιών, τα πρατήρια άρτου και τα καφεκοπτεία
 5. Πώληση τυποποιημένων τροφίμων
 6. Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός Τουριστικών Καταλυμάτων
 7. Τουριστικά Καταλύματα και κολυμβητικές δεξαμενές
 8. Κολυμβητικές Δεξαμενές, εντός τουριστικών καταλυμάτων που λειτουργούν υπό διαφορετικό φορέα
 9. Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής

Για την έναρξη λειτουργίας οικονομικής δραστηριότητας όπως τα  Καταστήματα υγειονομικού Ενδιαφέροντος ισχύουν τα παρακάτω:

1.  Πριν την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης υποβάλλεται γνωστοποίηση από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας και έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά που απαιτούνται.

2.  Ο φορέας άσκησης μιας οικονομικής δραστηριότητας δεν υποβάλλει στη διοίκηση (π.χ Δήμος, ΕΟΤ, Περιφερειακή Ενότητα) κανένα έγγραφο, αλλά υποχρεούται να τηρεί στην έδρα της επιχείρησης φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. επιμέρους άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ).

3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο μεταβληθούν τα στοιχεία της δραστηριότητας, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορέας υποχρεούται σε υποβολή ακύρωσης της γνωστοποίησης.

4.  Από την 06/06/2017, η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr.

5. Ο φορέας που επιθυμεί να υποβάλει γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητάς του, εγγράφεται στο σύστημα μέσω των κωδικών που χρησιμοποιεί για την εισαγωγή στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών  συστημάτων (taxisNet). Η γνωστοποίηση που υποβάλλεται στο σύστημα φέρει μοναδικό αριθμό που παράγεται από το σύστημα. Το αρχείο με τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.

6.  Γνωστοποιήσεις που υποβάλλονται και βρίσκονται στη βάση δεδομένων του συστήματος διαβιβάζονται από την παραλαμβάνουσα αρχή  (π.χ Δήμος) προς τις λοιπές αρμόδιες αρχές, προκειμένου οι τελευταίες να ενημερώνονται περί της έναρξης λειτουργίας μιας εγκατάστασης και να προγραμματίζουν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

7.  Για την υποστήριξη των επιχειρήσεων, εγχειρίδια λειτουργίας του συστήματος (επισυνάπτεται στο παρόν), καθώς και λίστα συχνών ερωτήσεων (FAQ) θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.notifybusiness.gov.gr.  Επιπλέον, με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος, θα είναι διαθέσιμο Γραφείο Υποστήριξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση notifyhelpdesk@ggb.gr.


Συνημμένα:

 1. Η με ΑΔΑ: ΩΕΔ3465ΧΙ8-ΓΤΧ Εγκύκλιος και  
 2. Ο οδηγός έναρξης λειτουργίας οικονομικών Δραστηριοτήτων με τη διαδικασία της Γνωστοποίησης.


ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ