Ανακοίνωση για ανανέωση αδειών κυνηγετικών όπλων.

18/05/2017 10:02  -  1 αναγνώσεις

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                      

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ &

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ                                                                                                  

 Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ    

 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προς ενημέρωση σας,

 

- οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων των οποίων οι Άδειες Κατοχής έχουν λήξει ή λήγουν    εντός του 2017, όπως προσέλθουν στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής που διαμένουν προκειμένου να ανανεώσουν & να παραλάβουν τις νέες Άδειες Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου έγκαιρα προς αποφυγή καθυστέρησης έκδοσης  λόγο μεγάλου φόρτου εργασίας απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, ιατρικό πιστοποιητικό, παράβολο 3€(πριν λήξη) 15€(αφού λήξη), 2 φωτογραφίες έγχρωμες, όπλο & Άδεια  Κατοχής),

 

- οι συγγενείς 1ου βαθμού (σύζυγοι, τέκνα) κατόχων κυνηγετικών όπλων που    απεβίωσαν, οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταβίβαση του Κυνηγετικού Όπλου (ληξιαρχική πράξη θανάτου & πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από το Κ.Ε.Π, υπεύθυνες δηλώσεις από τους κληρονόμους ότι μεταβιβάζουν το εν λόγω όπλο, αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, ιατρικό πιστοποιητικό, παράβολο 3€, 2 φωτογραφίες έγχρωμες, όπλο & Άδεια Κατοχής),  

 

- οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων, που δεν έχει ουδέποτε εκδοθεί Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου ή στο παρελθόν εκδόθηκε από τις κατά τόπους Δ/νσεις Δασών, υποχρεούνται στην έκδοση νέας Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου (αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, ιατρικό πιστοποιητικό, παράβολο 30€, 2 φωτογραφίες έγχρωμες, όπλο).-

 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΑΛΛΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ          

 ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ  Β΄

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας  Α.Τ. ΣΗΤΕΙΑΣ : 2843022259

(απαραίτητη η προσκόμιση του κυνηγετικού όπλου λυμένου)