Ανακοίνωση για απαλλαγή των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από την καταβολή του τέλους καθαριότητας και φωτισμού.

26/07/2018 12:34  -  1 αναγνώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Από το Δήμο Σητείας ανακοινώνεται ότι:                                  

Σύμφωνα με το άρθρο 222  του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ133/19-7-2018 τεύχος Α),

1.Aκίνητα στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν καθώς και βεβαίωσης διακοπής της ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ.Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (A 171).

2.Ακίνητα στα οποία έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης μέχρι και την 19/7/2018,  ημερομηνία έναρξης ισχύος του παραπάνω Νόμου, δίνεται προθεσμία έξι (6) μηνών δηλαδή μέχρι και την 19/1/2019 για την κατάθεση στο Δήμο από τους ιδιοκτήτες της υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν χρησιμοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται καθώς και της βεβαίωσης διακοπής από τη ΔΕΗ, για την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

 Ποσά που έχουν καταβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παραπάνω Νόμου δεν αναζητούνται. Επίσης οι ιδιοκτήτες κτισμάτων  τα οποία δεν είχαν ποτέ ηλεκτροδοτηθεί  καθώς και οικοπέδων εντός σχεδίου πόλεως και οικισμών, οφείλουν να τα δηλώσουν στο Δήμο σαν μη ηλεκτροδοτούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993 για την καταβολή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.

 

Σητεία 26/7/2018

Από το τμήμα Εσόδων

του Δήμου Σητείας