Δ.Ο.Κ.Α.Σ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

14/02/2018 08:55  -  1 αναγνώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Κ.Α.Σ. Λεωνίδας Τερζής

 

Έχοντας υπόψη:

1.        Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2.        Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3.        Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

4.        Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.44203/27-12-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 4483/2017
5.        Την αρ. 22325/24-11-2017 βεβαίωση του ΑΣΕΠ για τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή –Μουσικό
6.        Την αρ. 22490/24-11-2017 βεβαίωση του ΑΣΕΠ για τους καθηγητές Πιάνου και Κιθάρας καθώς και Επιμελητή Πιάνου.

7.        Την υπ’ αριθμ. 7/2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Κ.Α.Σ. Δήμου Σητείας .
8.        Την υπ' αριθμ. 1088/1-02-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
9.        Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του ν.3833/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α ́, Β ́ και Γ ́ του ν 2190/94 «οι λογοτέχνες, οι καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους»

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.), που εδρεύει στην οδό Μελίνας Μερκούρη 11στη Σητεία, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Σητείας (ο Στρατής Καλογερίδης),διδασκαλία ειδικών μαθημάτων μουσικής » συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης  έως 30-06-2018. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός

απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ -ΜΟΥΣΙΚΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 30-6-2018

1

101

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΑΝΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 30-6-2018

1

102

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 30-6-2018

1

103

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΙΑΝΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 30-6-2018

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

10ετή διδακτική προϋπηρεσία σε Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Ωδείου, Μουσικής Σχολής ή παρ/τος), και να είναι κάτοχος διπλώματος Σύνθεσης ή Πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασσικής Κιθάρας  ή μονωδίας μαζί με  πτυχίο φυγής, και δεκαετής τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία . Ο τίτλος Σπουδών μπορεί να προέρχεται από το  Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ή αναγνωρισμένο Μουσικό Εκπαιδευτήριο της ημεδαπής ή Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής της Αλλοδαπής με αναγνωρισμένη ισοτιμία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 (παραγρ. 13 α') του Ν. 3207/03 (Φ.Ε.Κ. 302/Α/24-12-2003),

 

101

 

 Πτυχίο ή Δίπλωμα Πιάνου από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχο δίπλωμα του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή πτυχίο ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

- Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή, στην οποία να γράφεται η απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α με βαθμό τουλάχιστον Καθηγητή Πτυχίο ή Δίπλωμα οργάνου αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος της ημεδαπήςή αλλοδαπής.

Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

 

102

Πτυχίο ή Δίπλωμα Κιθάρας από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχο δίπλωμα του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή πτυχίο ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

- Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή, στην οποία να αναγράφεται η απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α με βαθμό τουλάχιστον Καθηγητή

Πτυχίο ή Δίπλωμα οργάνου αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

103

Πτυχίο Πιάνου από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχο δίπλωμα του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή πτυχίο ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

- Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή

 Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές.

 

Οι υποψήφιοι των  παραπάνω ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών.

1.ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τους παρακάτω πίνακες. Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθμολογία όλων των υποψηφίων.

Σε περίπτωση αναγνωρισμένων οργάνων-ειδικοτήτων, η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθμολογία των υποψηφίων διαμορφώνεται ως εξής:

Μοριοδότηση τομέα αναγνωρισμένων οργάνων-ειδικοτήτων

Βαθμολόγηση τυπικών ειδικών Προσόντων 

Τίτλοι σπουδών

50%

 

Προϋπηρεσία

20%

 

Προϋπηρεσία σχετικά με το

αντικείμενο σε νομικά πρόσωπα του Δήμου Σητείας

23%

 

Ανεργία

7%

 

ΣΥΝΟΛΟ

100%

 

Κριτήριο βαθμολόγησης Μόρια

Τίτλοι Σπουδών

(Δίπλωμα )                        21-23

Βασικός τίτλος σπουδών

(Πτυχίο)            17-20

Διδακτική Προϋπηρεσία στο αντικείμενο

Από 1 έως 5 έτη               18

 Άνω των 6 ετών  20

 

Προϋπηρεσία σχετικά με το αντικείμενο σε νομικά πρόσωπα του Δήμου

1 έως 5 έτη                        20

Άνω των 6 ετών   23

Ανεργία

Από 0  έως 6 μήνες            4

 

Από 6 μήνες έως 12 μήνες 5

 Από 12 μήνες και πάνω 7

Σημείωση: Για τη μοριοδότηση - βαθμολόγηση του τίτλου σπουδών (είτε δίπλωμα, είτε πτυχίο) λαμβάνεται υπ’ όψιν ο βαθμός του τίτλου σπουδών : Καλώς – Λίαν Καλώς - Άριστα.

 

2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2. Φωτοαντίγραφο (διπλής όψεως) Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου.

4. Φωτοαντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου της ανάλογης ειδικότητας, ιδρύματος της ημεδαπής, ή ισότιμου αναγνωρισμένου στην Ελλάδα τίτλου ημεδαπής ή αλλοδαπής,  συνοδευόμενα από την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση για τη γνησιότητά τους.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.

6. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης(μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων), ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ.), ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

α) Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.

β) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο αριθ. 22 του ΠΔ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

8. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση, η γενική προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή/και Ιδιωτικό Τομέα (σε χρόνια και μήνες), καθώς και αν υπάρχει προϋπηρεσία στα προηγούμενα προγράμματα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων / Δημοτικών /Κοινωφελών Επιχειρήσεων.

3. Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, θα δημοσιευθεί σε δύο (2)  τοπικές εφημερίδες του νομού.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στα γραφεία του Δ.Ο.Κ.Α.Σ και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Σητείας. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sme@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

4.  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μελίνας Μερκούρη 11 στη Σητεία, απευθύνοντάς την στον Δημοτικό Οργανισμό κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.),  υπόψη κας Ρασούλη Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 2843023775). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέωνà Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέωνà Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)·

5.  Κατάταξη υποψηφίων

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με απόφαση Προέδρου, μετά από σχετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού, ανάλογα με τη διαδικασία και τα κριτήρια μοριοδότησης που αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη, καθώς και τις ανάγκες που τελικά θα προκύψουν, σχετικά με τη ζήτηση και την κάλυψη των θέσεων των τμημάτων.

Ο Οργανισμός μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και της καταλληλότητάς τους για τη συγκεκριμένη θέση/ειδικότητα.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Οργανισμού

Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή και τη τελική απόφαση θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Ο τελικός αριθμός των επιλεγέντων καθηγητών θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εγγραφέντων μαθητών και δύναται να είναι μικρότερος από τις αρχικά προκηρυχθείσες θέσεις.

6. ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των  επιλεγέντων προσώπων, θα καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, οι προσληφθέντες καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και τους κανονισμούς της σύμβασης εργασίας, καθώς και τα προγράμματα που θα συντάξουν οι αρμόδιοι, όσον αφορά στην κάλυψη ωρών και το είδος των προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν, παρέχοντας στον Οργανισμό το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα μοριοδότησης, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια προγράμματα.

Όσοι τελικά επιλεγούν να εργαστούν στα προγράμματα, θα υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχ. Έτους 30-6-2018, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2527/1997 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3812/2009 και της παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/31-12-2012), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4147/2013, με την οποία ανεστάλη η περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, καθώς και του άρθρου 48 του Ν.4325/2015.

7. Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sme@asep.gr  είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

 Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €) που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.

8. Απασχόληση 

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με τους υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Κ.Α.Σ

 

 

 

                      Λεωνίδας Τερζής