Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών και Ελαστικών Επισώτρων Οχημάτων & Μηχανημάτων έργου υπηρεσιών Δήμου Σητείας έτους 2017»

01/09/2017 10:29  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο:  28433 40518 

Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη

Fax    :   28430 29243

E-mail :  xiradaki@sitia.gr                               Αρ. Πρωτ:  4285/01-09-2017    

                                                                 

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών και Ελαστικών Επισώτρων Οχημάτων & Μηχανημάτων έργου υπηρεσιών Δήμου Σητείας έτους 2017»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ 

 Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών της  ομάδας των ελαστικών και στο σύνολο των ειδών ανά όχημα της ομάδας των ανταλλακτικών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 125.752,23€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά, 34350000-5 Ελαστικά ελαφριάς και βαρέας χρήσεως.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α: «Προμήθεια  Ανταλλακτικών οχημάτων & μηχανημάτων έργου» εκτιμώμενης αξίας 91.663,39 € με ΦΠΑ.24%

ΟΜΑΔΑ Β: «Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων οχημάτων & μηχανημάτων έργου», εκτιμώμενης αξίας 34.088,84 € με  ΦΠΑ 24%


Για την Ομάδα Α τα ανταλλακτικά θα παραδοθούν τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης στις αποθήκες του Δήμου.

Για την Ομάδα Β τα Ελαστικά θα παραδοθούν τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης εντός 7 ημερών από την αίτηση της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή. 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες για το σύνολο όμως των ειδών της  ομάδας των ελαστικών ή το σύνολο των ειδών ανά όχημα της ομάδας των ανταλλακτικών. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μίας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας.

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017-2018, και συγκεκριμένα από τους παρακάτω Κ.Α., για τους οποίους έχει διατεθεί η πίστωση με την 118/17 απόφαση οικονομικής επιτροπής με ΑΔΑ: 7ΗΑΜΩ1Γ-ΦΦΡ και έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες ΑΑΥ.

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. 

ΠΟΣΟ

ΑΑΥ-(ΑΔΑ) 

20-6263.003

Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & επισκευή μεταφορικών μέσων

46.489,24

663/17-6ΩΨΨΩ1Γ-2ΒΜ

20-6264.001

Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & επισκευή λοιπών μηχανημάτων

4.216,87


664/17-ΩΑ49Ω1Γ-ΞΘΩ

10-6263.003

Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & επισκευή μεταφορικών μέσων

6.628,32


665/17-Ω4ΨΚΩ1Γ-Ε3Η

25-6263.002

Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & επισκευή μεταφορικών μέσων

7.853,54

666/17-67ΞΣΩ1Γ-ΠΧ2

70-6263.002

Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & επισκευή μεταφορικών μέσων

3.901,71


667/17-7ΑΤΛΩ1Γ-ΠΑΧ

30-6263.002

Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & επισκευή μεταφορικών μέσων

9.223,47

668/17-7ΘΓΥΩ1Γ-4ΛΦ

30-6264.003

Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση  & επισκευή λοιπών μηχανημάτων

13.350,24

669/17-7Γ0ΓΩ1Γ-6ΙΨ

20-6263.002

Προμήθεια   ελαστικών  μεταφορικών μέσων

19.970,20


670/17-7ΗΒΘΩ1Γ-12Φ

20-6264.003

Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων

570,40


Αφορά δαπάνη έτους 2018 και Θα διατεθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης

10-6263.002

Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων

3.320,72


671/17-6Θ8ΧΩ1Γ-ΒΡ9

25-6263.001

Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων

1.736,00


672/17-ΩΩΛΕΩ1Γ-Ι1Ι

70-6263.001

Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων

1.041,60


673/17-7ΙΔΩΩ1Γ-ΠΕΜ

30-6263.001

Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων

3.878,72


674/17-ΩΣΩΔΩ1Γ-Ω6Φ

30-6264.002

Προμήθεια  ελαστικών λοιπών μηχανημάτων

3.571,20


675/17-ΩΥΡΧΩ1Γ-ΘΜΣ


Ως κριτήρια επιλογής τίθενται: α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 00:01πμ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 17:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/16. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών ανά ομάδα.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 8 μήνες από την υπογραφή της με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για 3 μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16 και μετά από εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ