Ανακοίνωση ΕΛΓΑ για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης παραγωγών που ζημιώθηκαν....

26/07/2017 12:41  -  1 αναγνώσεις

Ζήρος 26-07-2017 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

των παραγωγών που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις  στις Τοπικές Κοινότητες Χανδρά και Παπαγιαννάδων   ζημιώθηκαν από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τα έτη  2014  και 2015 .» 

 

Ο  ΕΛ.Γ.Α.  με την παρούσα Ανακοίνωση καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης  ενίσχυσης ,  έως και την Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017 

Η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από τον  Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α.   στα γραφεία  της Δημοτικής Ενότητας Λεύκης  στη ΖΗΡΟ .  

 Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα παραλαμβάνονται

Εκπρόθεσμες αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης δεν γίνονται δεκτές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση στο όνομα του παραγωγού που ήταν κάτοχος της εκμετάλλευσης όταν συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.

     Ι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Με την υποβολή της αίτησης χορήγησης και προκειμένου για φυσικά πρόσωπα θα  επισυνάπτονται και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα   φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός λογαριασμού.

3. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Ο.Γ.Α (εφόσον υπάρχει), με τη  σχετική θεώρηση για το έτος ζημιάς (2014 ή 2015).

4. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1)  καθώς και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος  -οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2013 )για την Τ.Κ. Χανδρά

5. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1)  καθώς και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος     φορολογικού έτους  2014(εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2014)  για την Τ.Κ. Παπαγιαννάδων  και το έντυπο Ε3 .

6. Δήλωση Καλλιέργειας /Εκτροφής του  αντίστοιχου έτους  ζημιάς 

Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται  υποχρεωτικά   ΣΕ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   στο  Δημοτικό Κατάστημα   στη  Ζήρο 

Για περισσότερες πληροφορίες   τηλ. 2843340002  υπεύθυνη κ. Χρυσουλάκη  

   Για επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται  ειδικές ομάδες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την αναλυτική ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί  στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ