Προγράμματα κατάρτισης ανέργων νέων 18-24 ετών από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ.

20/02/2018 13:27  -  1 αναγνώσεις

Ανακοινώνουμε στους άνεργους νέους 18-24 ετών ότι:

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στα πλαίσια των Πράξεων:

  • "Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου",
  • "Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής", και
  • “Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών”,

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ηλικίας 18-24 ετών δηλ να έχουν γεννηθεί απo1-2-1993 εως 31-12-2000 υποχρεωτικής ,δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας, εκπαίδευσης και απόφοιτοι  ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Συνολική διάρκεια κατάρτισης 380 ώρες (120 ώρες θεωρία και 260 ώρες πρακτική άσκηση με συνολική αποζημίωση 1471 €)

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν:

  1. Αντίγραφο ταυτότητας
  2. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας .Ατομικό (για τους άγαμους)  ή οικογενειακό (για τους έγγαμους) του φορολογικού έτους 2016.
  3. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας και βεβαίωση ανανέωσης κάρτας ανεργίας.
  4. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών με το οποίο θα αποδεικνύεται το επίπεδο σπουδών του.
  5. Βεβαίωση εξατομικευμένης παρέμβασης του ΟΑΕΔ

              6. Υπεύθυνη Δήλωση αρθρ.8 Ν.1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ότι (α) τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτηση συμμετοχής είναι ακριβή και αληθή (β) δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από ΕΚΤ , κατά το τελευταίο δίμηνο , πλην προγράμματος ελληνομάθειας  ή κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση (γ) δεν έχω μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:Η προθεσμία λήγει στις 28-2-2018

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ 6977488658 Γιώργος Σκαρβελάκης .