Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του πρ/σμού του ΔΟΚΑΣ πρώτου τριμήνου 2017

15/06/2017 11:09  -  1 αναγνώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ο.Κ.Α.Σ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αρ. 8/17-05-2017 συνεδρίασης του Δ.Σ του Δ.Ο.Κ.Α.Σ

 

Αριθμός Απόφασης: 48/2017

Θέμα : «Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του πρ/σμού του Δ.Ο.Κ.Α.Σ πρώτου τριμήνου 2017»

Στη Σητεία και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου, σήμερα 17 του μήνα Μαΐου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30 μμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αρ. 449/11-05-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Ο.Κ.Α.Σ. που επιδόθηκε σε όλα τα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντες οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Τερζής Λεωνίδας Πρόεδρος
  2. Μουτάκης Ανδρέας
  3. Πλατανάκη Ελένη
  4. Φουρναράκη Ιωάννα
  5. Περάκη Βέρα
  6.  Δημητροπουλάκης Πέτρος 
  7.  Χριστοδουλάκης Παύλος
  8.  Τσαντάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ

                1. Αντωνιδακης Μιχαηλ

                2. Κριτσωτάκη Άννα

                3. Καραμανωλάκης Νικόλαος

 

Για την τήρηση των πρακτικών συμμετείχε η ειδική γραμματέας του Νομικού Προσώπου Περάκη Μαρία.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης έκθεσης υλοποίησης του πρ/σμού του Δ.Ο.Κ.Α.Σ πρώτου τριμήνου 2017» ανέφερε ότι:

Σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

« Η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο, έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου ».

Επισημαίνεται ότι στα ΝΠΔΔ η αρμοδιότητα αυτή της οικονομικής επιτροπής ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος ύστερα από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας παρουσίασε τους πίνακες στους οποίους περιλαμβάνονται αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α'' τριμήνου του έτους 2017, αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α'' τριμήνου του έτους 2017 και στοιχεία ισολογισμού

Λ'' τριμήνου του έτους 2017 όπως αυτά ελέγχθηκαν και υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία, από τον αρμόδιο εξωτερικό συνεργάτη του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.), κ. Ανδρουλιδάκη Νικόλαο (Λογιστής).

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

α. την εισήγηση του Προέδρου

β. την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας

γ. Τις διατάξεις των ν.3463/06, 3852/010, 3979/2011 & 4257/2014

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Κ.Α.Σ του πρώτου (1ου) τριμήνου του οικονομικού έτους 2017, όπως αναλυτικά εμφανίζεται στους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2017.

Συντάχθηκε και υπογράφηκε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο Σητεία 18/05/2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Λεωνίδας Τερζής