Πρόσκληση για συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

18/05/2018 14:24  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                              ΣΗΤΕΙΑ  18-5-2018                                 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                   ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2641

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 22 η του μηνός   Μαΐου  έτους  2018,  ημέρα   Τρίτη   και ώρα  14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.    Έγκριση ανατροπής αποφάσεων  ανάληψης υποχρέωσης οικ. έτους 2018.

 

2.     Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων πρ/σμού  οικ. έτους  2018.

 

3.     Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής  τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Σητείας.

 

4.     Συγκρότηση Επιτροπής  Διαγωνισμού επιλογής  αναδόχου για την ανάθεση της εργασίας: « Υποστηρικτικών  υπηρεσιών για την παρακολούθηση, διαχείριση & συντονισμό του έργου και την εκπόνηση   εμπειρογνωμοσύνης  ανάπτυξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων  της Πράξης ¨ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ  ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS¨ και ακρωνύμιο  GEO-IN του Προγράμματος  Συνεργασίας  INTERREG V- Α Ελλάδα –Κύπρος  2014-2020».

 

5.    Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΙΧΙΩΝ  ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ». Κατακύρωση  αποτελέσματος.

 

6.    Έγκριση του 2ου Πρακτικού (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού για  την ανάθεση της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ έτους 2018». 

 

7.    Έγκριση διάθεσης πίστωσης – καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργο με τίτλο «Κατασκευή Πυροσβεστικού Δικτύου Φαραγγιού  Ρίχτη – 2η Φάση.

 

8.    Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού υπολόγου Χ.Ε.Π.

 

9.    Γνωμοδότηση επί των προστίμων  του κανονισμού Καθαριότητας – Περιβάλλοντος  του Δήμου Σητείας.

 

                                                              

 

                                                                              Ο  Πρόεδρος 

 

                                                                           Λαντζανάκης  Νικόλαος