Πρόσκληση για συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

14/12/2017 15:43  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                 ΣΗΤΕΙΑ 14/12/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                  ΑΡ.   ΠΡΩΤ. : 6722


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 18η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα  14:30  στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) οικ. έτους 2017.

2. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού Υπηρεσιών Δήμου Σητείας & των Νομικών του Προσώπων Έτους 2018 -2019 με συνοπτικό διαγωνισμό - Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών - Καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού.

3. Έγκριση διενέργειας της μελέτης «Μελέτη προστασίας της ακτογραμμής ανατολικά του Λιμένα Σητείας» με συνοπτικό διαγωνισμό - Καθορισμός των όρων– Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας  του διαγωνισμού.

4. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου & κτιριακών εγκαταστάσεων Κέντρου Δήμητρα Σητείας.

5. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της με αριθ. 28/2017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σητείας.Ο  Πρόεδρος της Ο.Ε.

  Τερζής Λωνίδας