Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

20/11/2017 15:53  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                           ΣΗΤΕΙΑ 20/11/217

ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                               ΑΡ. ΠΡΩΤ.   6310


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 24η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα  12:30 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) οικ. έτους 2017.

2. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της υπ. αριθ. 31/2017 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου.

3. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) από κάθε ευθύνη.

4. Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό με την εταιρεία  «ΕΤΗΛΚΑ ΑΒΕΕ».

5. Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 184/2017 Απόφασης Οικονομικής επιτροπής ως προς τον ανάδοχο  προμήθειας των ανταλλακτικών του ΚΗΙ 9900 (απορριμματοφόρο).

6. Έγκριση 2ου πρακτικού (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & Ειδών τροφίμων Δήμου Σητείας & των νομικών του Προσώπων έτους 2018-2019».

7. Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Ανταλλακτικών και Ελαστικών Επισώτρων Οχημάτων έργου υπηρεσιών Δήμου Σητείας έτους 2017.

8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Καυσίμων & Λιπαντικών Δήμου Σητείας & των Νομικών του Προσώπων έτους 2018-2019».

9.Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση Τμήματος Νέου Νεκροταφείου Σητείας». 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.  


Τερζής Λεωνίδας