Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

16/10/2017 14:35  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                                 ΣΗΤΕΙΑ   16-10-2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                    AΡ.  ΠΡΩΤ.:  5381


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 20η του μηνός Οκτωβρίου, έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στο δημοτικό κατάστημα με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη έκθεσης για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Γου  τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δήμου.

2. Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης οικ. έτους 2017.

3. Τροποποίηση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018, έπειτα από τη γνώμη του      Παρατηρητηρίου Οικονομικής  αυτοτέλειας των ΟΤΑ, επί του αρχικού σχεδίου π/υ. - Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) – Στοχοθεσία  οικ. έτους 2018. 

4. Έγκριση Ανατροπών Αποφάσεων Ανάληψης  Υποχρέωσης οικ. έτους 2017.

5. Έγκριση  Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης  Π.Α.Υ.  οικ. έτους 2017.

6. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάν υπηρεσίας σύνταξης ηλεκτρολογικών σχεδίων.

7. Έγκριση  2ου πρακτικού (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Ανταλλακτικών και Ελαστικών Επισώτρων Οχημάτων & Μηχανημάτων  έργου  υπηρεσιών Δήμου Σητείας έτους 2017».

8. Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την έγκριση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Εξοπλισμού για ηλεκτροφωτισμό αθλητικών εγκαταστάσεων & κοινόχρηστων χώρων, φωτιστικών στην Τ.Κ. Αχλαδίων, εορταστικού στολισμού, υλικών δημοτικού φωτισμού».

9. Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών για επισκευή οχημάτων- μηχανημάτων έργου του Δήμου για αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών.                                                                   

 Ο Πρόεδρος   

Τερζής  Λεωνίδας