Πρόσκληση για συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

22/12/2017 13:03  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                        ΣΗΤΕΙΑ  22/12/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                             ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 6875

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 29η του μηνός  Δεκεμβρίου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα  13:00  στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.   Έγκριση   3ου    πρακτικού της  επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού  και κατακύρωση του αποτελέσματος του 

       Ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας « Γάλακτος για το εργατοτεχνικό

          προσωπικό & Ειδών τροφίμων Δήμου Σητείας & των νομικών του Προσώπων έτους 2018-2019».

 

2.       Έγκριση Ανατροπής Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης  και διαγραφή δεσμεύσεων πιστώσεων Κωδικών

          Αριθμών των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017.

 

                                                                    

                                                                             

                                                                            Ο  Πρόεδρος   

 

                                                                       Τερζής     Λεωνιδας