Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

22/09/2017 14:12  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                           ΣΗΤΕΙΑ 22/9/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4743

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου, έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 1.   Σύνταξη  έκθεσης  Απολογισμού - Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης  οικονομικού έτους 2016.

 2.   Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πιστώσεων.

 3.    Λήψη απόφασης περί απαλλαγής υπολόγου, Χ.Ε.Π. από κάθε ευθύνη.

 4.    Λήψη απόφασης περί παράταση της προθεσμίας απόδοσης του λογ/σμού.

 5.   Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών για επισκευή οχημάτων – μηχ/των έργου Δήμου 

       για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

  6.   Λήψη απόφασης περί άσκηση ή μη προσφυγής και αίτηση αναστολής κατά   

       της με αριθ. 34/2017 απόφασης του Λιμενάρχη Σητείας.

  7.   Λήψη απόφασης περί δικαστικής εκπροσώπησης των:  δημάρχου κ. Πατεράκη,  α/δημάρχου κ. Τερζή  και    

        α/δημάρχου κ. Λεβεντέρη.

                                                        Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

                                                           Τερζής  Λεωνίδας