Πρόσκληση για συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

23/08/2018 12:36  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                           ΣΗΤΕΙΑ             23-8-2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.     4663

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 27η του μηνός  Αυγούστου   έτους  2018,  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

1.Έγκριση  Ανατροπής Αποφάσεων  Ανάληψης Υποχρέωσης  οικ. έτους2018.

 

2. Σύνταξη  σχεδίου Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2018.

 

3. Λήψη απόφασης για έγκριση απόδοσης λογαριασμών  απαλλαγή υπολόγων προνοιακών  επιδομάτων  διμήνου

    Μαΐου  -  Ιουνίου.

 

4.Έγκριση δαπανών  παγίας προκαταβολής  τοπικών και δημοτικών  κοινοτήτων Δήμου  Σητείας.

 

5. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθ. 2610/2017 απόφασης του Διοικητικού 

   Πρωτοδικείου  Ηρακλείου.

 

6.  Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη  προσφυγής και αίτηση αναστολής κατά της με αριθ. 10/2018 απόφασης του

     Λιμενάρχη  Σητείας.

 

7. Έγκριση  πρακτικού Επιτροπής – ορισμός «Προσωρινού Αναδόχου» του συνοπτικού διαγωνισμού για την 

    εκπόνηση   της: «Μελέτης πραγματογνωμοσύνης για τις ανταλλάξιμες εκτάσεις ιδιοκτησίας Δημοσίου της

    περιοχής Πετρά Σητείας».

 

8. Έγκριση  μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου εκτός έδρας. 

 

 

                                                                                  Ο  Πρόεδρος 

                                                                             

                                                                            Λαντζανάκης  Νικόλαος