Πρόσκληση για συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

07/09/2018 15:11  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                      ΗΜ. : 7-9-2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                         ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4967

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 12η του μηνός  Σεπτεμβρίου έτους 2018,  ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Σύνταξη  σχεδίου υποχρεωτικής αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου  για το έτος 2018.»

 

2. Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων Δήμου Σητείας.

 

3. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής – Κατακύρωση  αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την  εκπόνηση της « Μελέτης πραγματο-γνωμοσύνης για τις ανταλλάξιμες εκτάσεις ιδιοκτησίας Δημοσίου της περιοχής Πετρά Σητείας ».

 

4. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής – κατακύρωση αποτελέσματος   του συνοπτικού  διαγωνισμού  για την ανάθεση της υπηρεσίας «Υλοποίηση της πράξης Γεωτουρισμός στα Νησιωτικά Πάρκα.»

 

5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την  ανάθεση της «Προμήθειας γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων  του δήμου  Σητείας και των νομικών του προσώπων έτους 2019-2020».

 

6. Έγκριση έκδοσης  Χ.Ε.Π. - ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για επέκταση εξωτερικού δημοτικού φωτισμού.

 

7. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη προσφυγής και αίτηση αναστολής κατά της με αριθ. 14/2018 απόφασης του Λιμενάρχη  Σητείας.

 

 

                                                                                Ο  Πρόεδρος 

 

                                                                            Λαντζανάκης  Νικόλαος