Πρόσκληση για τακτική συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

05/10/2018 13:48  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                     ΗΜΕΡ.: 05-10-2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5480

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 10η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

    1. Σύνταξη έκθεσης για  την κατάρτιση του Απολογισμού - Ισολογισμού και  αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2017.

 

   2.  Έγκριση 1ου πρακτικού (Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών  προσφορών) της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, για την ανάθεση της  υπηρεσίας «Υλοποίηση της πράξης ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΙΣΙΩΤΗΚΑ ΠΑΡΚΑ».

 

    3.  Έγκριση  διενέργειας της « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ  ΓΕΩΔΙΑΔΡΟΜΩΝ » του Παραδοτέου 4.2.3. της Πράξης GEO-IN,  με  συνοπτικό διαγωνισμό – Έγκριση τεχνικών  προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας του  διαγωνισμού.

 

     4. Αποδοχή δωρεάς τοπογραφικών σχεδίων.

 

    5. Τροποποίηση  της υπ’ αριθ. 178/2018 απόφασης.

 

    6. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθ.  79/2017  απόφασης του Ειρηνοδικείου Σητείας.

 

   7. Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής τ. κ. Δήμου Σητείας.

 

 

                                                                                Ο  Πρόεδρος 

                                                                           

 

                                                                            Λαντζανάκης  Νικόλαος