Πρόσκληση για τακτική συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

19/10/2018 15:05  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ    ΣΗΤΕΙΑΣ                                                   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  : 19-10-2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                        ΑΡ.  ΠΡΩΤ. :5736

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 23η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα   Τρίτη και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

1. Κατάρτιση  σχεδίου προϋπολογισμού  εσόδων - εξόδων  του Δήμου  Σητείας  οικονομικού έτους 2019.

 

2. Εισήγηση  προς το Δημοτικό Συμβούλιο  περί μείωσης  Δημοτικών τελών σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες

   του Δήμου.

 

 3  Έγκριση  δαπανών παγίας προκαταβολής δ/τ.κ του Δήμου.

 

4.  Τροποποίηση της υπ. αριθ. 58/2018 απόφασης περί σύσταση παγίας    προκαταβολής στη δημοτική κοινότητα

     Σητείας.

 

5.  Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου  σε επιμορφωτικά σεμινάρια.

 

6. Έγκριση  πρακτικού  ( Αποσφράγισης – Αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής & Τεχνικών προσφορών) του

    επαναληπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση της Πράξης Γεωτουρισμός στα Νησιωτικά Πάρκα. – Ορισμός

    ημερομηνίας αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών.

 

 

 

                                                                                Ο  Πρόεδρος 

                                                                           

 

                                                                            Λαντζανάκης  Νικόλαος