Πρόσκληση για τακτική συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

09/11/2018 14:52  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ     ΣΗΤΕΙΑΣ                                                        ΗΜΕΡ.:  9-11-2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                               ΑΡ. ΠΡΩΤ. :6081

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 15η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2018, ημέρα   Πέμπτη και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

    1.   Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μη τροποποίησης του σχεδίου του  προϋπολογισμού του  Δήμου οικ. 

         έτους 2019. – Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  (ΟΠΔ) – Στοχοθεσία  οικ. έτους 2019. 

 

    2.  Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου του δήμου εκτός έδρας.

 

    3.Έγκριση  διενέργειας  ανοιχτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

       ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΥ   ΣΗΤΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020». Έγκριση

       τεχνικών προδιαγραφών  -  Καθορισμός των όρων διενέργειας.

 

    4.  Καθορισμός των  όρων  ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

         ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΗΤΕΙΑΣ».

 

    5.  Έγκριση  1ου  πρακτικού της επιτροπής  αξιολόγησης διαγωνισμού για την ανάθεση της  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ

         ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΝ  ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ  ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

         ΣΗΤΕΙΑΣ».

 

   6.  Έγκριση  1ου πρακτικού   της επιτροπής  αξιολόγησης διαγωνισμού για την ανάθεση της  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ

       ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ  ΓΕΩΔΙΑΔΡΟΜΩΝ»  του   Παραδοτέου 4.3.2 της Πράξης GEO-IN.

 

    7. Έγκριση  2ου   πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

      ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» . Κατακύρωση  αποτελέσματος.

 

 

                                                                  Ο  Πρόεδρος

 

 

                                                              Λαντζανάκης  Νικόλαος