Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

19/11/2018 12:18  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                  ΗΜΕΡ.: 19-11-2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                        ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6221

Σας καλούμε σε  έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 19η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2018, ημέρα    Δευτέρα και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα,   με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης :

 

 

  1. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου,   επί προδικαστικής προσφυγής.

 

 

                          Η συνεδρίαση κρίνετε κατεπείγουσα λόγο στενών χρονικών περιθωρίων.

 

 

 

 

 

                                                                                Ο  Πρόεδρος 

                                                                           

 

                                                                            Λαντζανάκης  Νικόλαος