Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

26/01/2018 12:12  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                                   ΣΗΤΕΙΑ          26-1-2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                        ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:  387

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  1 η του μηνός  Φεβρουαρίου  έτους  2018, ημέρα  Πέμπτη   και ώρα  14:30  στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Σύνταξη   έκθεσης  εσόδων  –  εξόδων  Δ’ τριμήνου   του  πρ/σμού   του Δήμου  οικ. έτους  2017 . 

 

2. Έγκριση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων  πρ/σμού  οικ.    

    έτους  2018.

 

3.Τροποποίηση της υπ. αρ. 222/2017 απόφασης της Ο.Ε. ως προς τη  συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας

   διαγωνισμού την ανάθεση της:  Μελέτης προστασίας της ακτογραμμής Ανατολικά του Λιμένα Σητείας.

 

4. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάθεση της : Μελέτης πραγματογνωμοσύνης για τις

    ανταλλάξιμες εκτάσεις ιδιοκτησίας Δημοσίου της περιοχής Πετρά Δήμου Σητείας.

 

5. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάθεση της : Μελέτης   τοπικού  ρυμοτομικού  στην 

   περιοχή  Γυμνασίου Τ.Κ. Παλαικάστρου.

 

6. Έγκριση   πρακτικού (Άνοιγμα οικονομικών προσφορών – Ορισμός Προσωρινού Αναδόχου) της Επιτροπής

    Αξιολόγησης διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας  « Ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού υπηρεσιών

    Δήμου Σητείας & των νομικών του προσώπων έτους 2018-19».

 

7. Έγκριση   πρακτικού  (Αποσφράγισης - αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών

    προσφορών) του Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

    ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ».

 

8. Έγκριση   πρακτικού - Κατακύρωση αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της

    υπηρεσίας : «Μεταφόρτωση και μεταφορά ανακυκλώσιμων αποβλήτων   συσκευασίας του Δήμου Σητείας στο

    Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου  για το έτος 2018-19», 

 

                                                                    

                                                                             

                                                                               Ο  Πρόεδρος   της Ο.Ε.

 

 

 

                                                                                Λαντζανάκης  Νικόλαος