Πρόσκληση για συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

12/02/2018 15:55  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ                                        ΣΗΤΕΙΑ :     12/2/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                             ΑΡ. ΠΡΩΤ :   683

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  16 η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2018.

 

2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων πρ/σμού  οικ. έτους  2018.

 

3. Σύσταση παγίας προκαταβολής στο Δήμο Σητείας οικ. έτους 2018. Έγκριση και διάθεση δαπάνης.  Ορισμός 

    υπολόγου.

 

4. Σύσταση παγίας προκαταβολής στη δημοτική και στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Σητείας για το έτος 2018.

   Έγκριση και διάθεση δαπάνης. Ορισμός υπολόγων.

 

5. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή υπολόγων, χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, προνοιακών επιδομάτων 

    διμήνου  Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2017.

 

6. Ορισμός υπολόγων προνοιακών επιδομάτων για το έτος 2018.

 

7. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου « Διαμόρφωση τμήματος νέου Νεκροταφείου

   Σητείας» -  Κήρυξη  προσωρινού αναδόχου.

 

8.  Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Γνωμοδότησης και Αξιολόγησης της « Προμήθειας Καυσίμων και λιπαντικών του

     Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2018-19 ».  Κήρυξη προσωρινού αναδόχου.

 

9.  Κήρυξη άγονου του διαγωνισμού της « Μελέτης προστασίας της ακτογραμμής ανατολικά του λιμένα Σητείας ».

 

10. Λήψη απόφασης για άσκηση ή  μη αναίρεσης κατά των με αριθ. 1/2018 και 2/2018 αποφάσεων του

     Ειρηνοδικείου Σητείας.

 

11. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 1/2018 διαταγής

     πληρωμής του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Λασιθίου.

 

12.  Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για στέγαση του Πολιτιστικού Κέντρου

      (Πολύκεντρου) Σητείας .

 

 

                                                                            Ο  Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

                                                                            Λαντζνάκης   Νικόαλος