1/6/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

01/06/2018 14:35  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                          Σητεία 1/6/2018                

Αρ.Πρωτ: 2952

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Πέμπτη 7 Ιουνίου και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.   Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας: Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων.

 2.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-Καθορισμός όρων διενέργειας ηλεκτρονι-κού διαγωνισμού για την ανάθεση της « προμήθειας – τοποθέτησης φωτιστικών ιστών και προμήθειας υλικών δημοτικού φωτισμού ».

 3.   Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης πρ/σμού οικ. έτους 2018.

 4.   Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής δήμου.

 5.   Έγκριση απόδοσης λογαριασμού - απαλλαγή υπόλογου Χ.Ε.Π.

 6.   Έγκριση κατεπείγοντος για την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή εργασιών επισκευής οχημάτων του Δήμου για αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών.

 7.  Αποδοχή δωρεάς του Γεωλόγου κ. Καρύδη Ιωάννη που αφορά στη σύνταξη υδρογεωλογικής μελέτης για ανόρυξη νέας γεώτρησης στην τ.κ. Χαμεζίου.

 8.   Έγκριση μετακινήσεων υπαλλήλων του δήμου για συμμετοχή σε επιμορ-φωτικά σεμινάρια.

 9.   Καθορισμός όρων δημοπρασίας μίσθωσης ιδιωτικού ακινήτου για τη στέγαση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σητείας.

                                                                                                 

                                                                                 Ο  Πρόεδρος 

                                                                           Λαντζανάκης  Νικόλαος