Πρόσκληση για συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

09/03/2018 15:32  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                              ΣΗΤΕΙΑ  9-3-2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1199

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  13 η του μηνός Μαρτίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Σύνταξη σχεδίου Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2018.

 

2. Έγκριση ανατροπών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

 

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση των σχετικών πιστώσεων πρ/σμού  οικ. έτους  2018.

 

4. Έγκριση του 3ου Πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης Διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος του

    ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Καυσίμων & Λιπαντικών Δήμου Σητείας &

    των νομικών του προσώπων έτους 2018-19»  ( Ομάδα Β Λιπαντικών).

 

5. Έγκριση  διενέργειας  της υπηρεσίας « Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού έτους 2018» με συνοπτικό

    διαγωνισμό. Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. Έγκριση των τεχνικών

    προδιαγραφών. Καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού.

 

6. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής  δαπανών   επέκτασης δικτύων εξωτερικού  φωτισμού» -  Ορισμός

    υπολόγων υπαλλήλων  - Έγκριση  δαπανών και  διάθεσης  των σχετικών πιστώσεων πρ/σμού  οικ. έτους  2018.

 

 

                                                                       Ο  Πρόεδρος

 

 

                                                                   Λαντζανάκης Νικόλαος