Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

08/12/2017 13:55  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                                         Σητεία 8-12-2017

                                                                                                                   Αρ.Πρωτ: 6626


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος, επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1)  Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για το 2018.

2) Παράταση ισχύος προγραμματικής σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για την εκπόνηση μελέτης συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων ευρύτερης περιοχής Παλαικάστρου. 

3) Έγκριση 2ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: Διαμόρφωση θέσεων θέας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στο άλσος Χλουβεράκη.

4) Γνωμοδότηση επί των παρακάτω Μ.Π.Ε:

 -     Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας  στη Θέση ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ της εταιρείας ‘ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε’

  -   Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας  στη θέση ΑΓΡΙΛΙΔΑ- ΒΕΛΗΡΑΣ της εταιρείας ‘ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΑΛΑΔΙΩΝ’

  -    Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση ‘ΒΙΓΛΙ’ της εταιρείας ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.

5) Έγκριση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης της ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ-ΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ (ΛΕΥΚΗ Α.Ε.).

6) Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου.

7) Έγκριση 13ης αναμόρφωσης πρ/σμού.

8) Έγκριση προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού του δήμου και των νομικών προσώπων έτους 2018-2019.

9) Κατανομή ποσού 42.945,48 € στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

10) Συμπλήρωση της απογραφής έναρξης με την εγγραφή ακινήτου στην τ.κ. Τουρλωτής.  

11) Διαγραφή οφειλών προς τρίτους (λόγω παρέλευσης πενταετίας & λόγω αδυναμίας πληρωμής τους) και διαγραφή παραστατικών για λογιστική τακτοποίηση.

12) Διαγραφή οφειλών από Τ.Α.Π και παραβάσεις Κ.Ο.Κ.

13) Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών.

14) Συγκρότηση διαφόρων επιτροπών για το 2018.

15) Έγκριση δαπάνης μετακίνησης αντιδημάρχου.

16)  Έγκριση πρ/σμού και Ο.Π.Δ. του ν.π.δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, έτους 2018.

17) Έγκριση ισολογισμού-απολογισμού Δ.Ο.Κ.Α.Σ. οικ. έτους 2015

18) Έγκριση απόφασης του ν.π.δ. Δ.Ο.Κ.Α.Σ. για αναμόρφωση πρ/σμού.

19) Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κλειστού γυμναστηρίου Γενικού Λυκείου για τέλεση σχολικών αγώνων. 


Ο Πρόεδρος

Γιάννης Δρακάκης