Πρόσκληση για συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

30/03/2018 14:42  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                         ΣΗΤΕΙΑ 30-3-218

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                             ΑΡ.  ΠΡΩΤ.:1690

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  3 η του μηνός   Απριλίου  έτους  2018,  ημέρα   Τρίτη  και ώρα  14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων πρ/σμού  οικ. έτους  2018.

 

2. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή υπολόγων, χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών  

    επιδομάτων       διμήνου  Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου   έτους  2018.

 

3. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 13/2018 διαταγής

    πληρωμής του  Ειρηνοδικείου Σητείας.

 

4.  Τροποποίηση της υπ. αριθ. 24/2018  απόφαση της Ο.Ε.

 

5.   Έγκριση πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών  και  κατακύρωση αποτελέσματος του ανοιχτού διαγωνισμού για 

      την προμήθεια:  «Απορριμματοφόρου Οχήματος».   

 

 6.  Έγκριση Απευθείας ανάθεση  προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής εργασιών για την επισκευή  οχημάτων

      του Δήμου  για αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών.

 

7.  Έγκριση έκδοσης εντάλματος  προπληρωμής (ΧΕΠ) & διάθεση   δαπάνης    επέκτασης δικτύου εξωτερικού

     δημοτικού  φωτισμού» -  Ορισμός υπολόγου  υπαλλήλου.

 

 

                                                                           Ο Πρόεδρος

 

 

                                                                 Λαντζανάκης Νικόλαος