Πρόσκληση για συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

09/11/2017 16:19  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                        ΣΗΤΕΙΑ  9-11-2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                          ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6039


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 13η του μηνός  Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :


1.Σύνταξη σχεδίου Αναμόρφωσης του πρ/σμού  οικ. έτους 2017. 

2.Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) οικ. έτους 2017.

3 Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

4.Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής δημοτικής/τοπικών κοινοτήτων Δήμου.

5.Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας για την επιλογή αναδόχου της μελέτης: Μελέτη πραγματογνωμοσύνης για τις ανταλλάξιμες εκτάσεις ιδιοκτησίας Δημοσίου της Περιοχής Πετρά Σητείας.  

6. Έγκριση 2ου πρακτικού (Άνοιγμα οικονομικών προσφορών) της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων Δήμου Σητείας & των Νομικών του Προσώπων έτους 2018-2019».

7. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμού για το έργο «Δημοτική -Αγροτική Οδοποιία του Δήμου Σητείας».

8. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμού  για το έργο «Αποπεράτωση τοιχίων αντιστήριξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Δήμου Σητείας».

9. Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή οχημάτων του Δήμου, για αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών

 Ο  Πρόεδρος  της Ο.Ε.  

 Τερζής  Λεωνίδας

Αντιδήμαρχος Δήμου Σητείας