Έκδοση και ανανέωση δελτίων μετακίνησης στα Άτομα με Αναπηρίες (Α.μ.ε.Α.)

25/10/2017 12:20  -  1 αναγνώσεις

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι σύμφωνα με το υπ'αριθμ. 219185/19.10.2017 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου από 26/10/2017 θα ξεκινήσει η έκδοση ή η ανανέωση Δελτίων μετακίνησης μειωμένου εισιτηρίου έτους 2017 για τα Άτομα με Αναπηρίες (Α.μ.ε.Α.).

Η έκδοση νέων δελτίων και η ανανέωση θα γίνεται από τη Δ/νση Δημ.Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Λασιθίου, ενώ η ανανέωση των Δελτίων θα γίνεται από τα ΚΕΠ του Νομού, έως και 30 Νοεμβρίου 2017.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 50% ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΩΡΕΙΩΝ ΚΤΕΛ ΕΙΝΑΙ:

Άτομα με Αναπηρία άνω του 67%, μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Λασιθίου :

α)Έλληνικής υπηκοότητας , β)Υπήκοοι Κρατών Μελών της Ε.Ε., γ)Υπήκοοι Κρατών - Μελών Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου , δ)Υπήκοοι Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση (Ν.4017/59 ΦΕΚ246/59/τ.Α.), ε)Υπήκοοι των Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, στ)αναγνωρισμένοι πρόσφυγες εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα (Ν.3989/59 ΦΕΚ201/Α) και έχουν παθολογοανατομικό πρόβλημα αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου, με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.
2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) και η διάρκεια ισχύος της. Όσον αφορά στις γνωματεύσεις του ΚΕΠΑ, δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.

2α. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων ή και το διατροφικό επίδομα από τις Περιφερειακές Ενότητες, δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης. Η πιστοποίηση γίνεται με βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από τους Δήμους.

2β. Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον.

2γ. Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Δήμων, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους. Οι τυφλοί και Β.Ν.Κ. που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων θα πρέπει να προσκομίσουν γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

3. Για τους υπήκοους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται ιατρική βεβαίωση νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο.

4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής, όπου θα δηλώνεται η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.

Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες και σε περίπτωση Δελτίου συνοδού, τρεις.

Πληροφορίες για τις εγγραφές στη Δ/νση Δημ.Υγείας και Κοιν.Μέριμνας

    Τηλ.: 2841340394-2841340383

ή στο ΚΕΠ Δήμου Σητείας

    Τηλ.: 2843340700-708