Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

11/09/2017 14:12  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                                             ΣΗΤΕΙΑ  11/9/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                               ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4460


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 15η του μηνός Σεπτεμβρίου, έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 • Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης πρ/μού οικ. έτους 2017.
 • Εγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση των σχετικών πιστώσεων 
 • Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
 • ΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών - καθορισμός των όρων διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας " Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων, Δήμου Σητείας & των νομικών του προσώπων έτους 2018 -2019.
 • Έγκριση 2ου πρακτικού (Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Μίσθωση μηχανημάτων για την εκτέλεση του έργου:  Βελτίωση αγροτικών δρόμων».
 • Έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων».
 • Έγκριση  2ου  πρακτικού ( Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Εξοπλισμού για ηλεκτροφωτισμό αθλητικών εγκαταστάσεων & κοινόχρηστων χώρων, φωτιστικών στην Τ.Κ. Αχλαδίων, εορταστικού στολισμού, υλικών δημοτικού φωτισμού». 
 • Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών για επισκευή οχημάτων- μηχ/των έργου του Δήμου για αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών. 
 • Καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου συναφούς επιστημονικής υπηρεσίας: «Αμοιβή για την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για την Προμήθεια & Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου Led και προμήθεια λαμπτήρων τύπου Led εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό».  Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 
 • Λήψη απόφασης περί άσκηση ή μη ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της με αριθ. 25/2017 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σητείας. 
 • Έγκριση μετακίνησης  υπαλλήλων του Δήμου για συμμετοχή τους σε   επιμορφωτικό σεμινάριο. 
 • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή των τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων.

                                                                            Ο  Πρόεδρος της  Ο.Ε.

                                                                                Τερζής  Λεωνίδας