Πρόσκληση για συνεδριαση της Οικονομικής Επιτροπής.

08/01/2018 15:50  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                       ΣΗΤΕΙΑ 8-1-2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                           ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:  87

 

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  12 η του μηνός  Ιανουαρίου έτους 2018, ημέρα  Παρασκευή και ώρα  14:30  στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1.  Έγκριση έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής  (Χ.Ε.Π.) προνοιακών επιδομάτων διμήνου Νοεμβρίου

     -Δεκεμβρίου. Ορισμός υπολόγων – Ορισμός ημερομηνίας απόδοσης λογαριασμού.

 

2.  Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) και διάθεση των σχετικών πιστώσεων  οικ. έτους 2017.

 

3. Έγκριση  πρακτικού  (έλεγχος δικαιολογητικών, αξιολόγηση Τεχνικής προσφοράς, αξιολόγηση Οικονομικής

   προσφοράς, ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου) της Επιτροπής αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την

   παροχή της υπηρεσίας:  «Μεταφόρτωση και μεταφορά ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου

    Σητείας στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου  για το έτος 2018-19».

                                                                    

                                                                             

                                                                             

                                                                                    Ο  Πρόεδρος   

 

                                                                              Λαντζανάκης  Νικόλαος