Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

24/08/2017 14:56  -  1 αναγνώσεις

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ                                                                                       ΣΗΤΕΙΑ  24/8/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                              ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4139


Σας καλούμε σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 28η του μηνός Αυγούστου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση σχεδίου αναμόρφωσης πρ/σμού  οικ. έτους 2017.

2. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πιστώσεων.

3. Έγκριση ανατροπής  αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

4. Έγκριση  πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης. 

5. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή του δήμου και των τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων.

6. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής δαπανών προνοιακών επιδομάτων διμήνου Ιουλίου - Αυγούστου. Ορισμός υπολόγων.

7. Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων». Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

8. Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – ενίσχυση Δημοτικού Σχολείου Σφάκας» -Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

9. Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Πλακοστρώσεις οδών των τ.κ. Πισκοκεφάλου και Πραισού» -Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

10. Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση κατά τμήματα αγροτικών οδών Μέσα Μουλιανών – Κουκίστρες,  Έξω Μουλιανών – Λίμνες, Χρυσοπηγή – Μπέμπονας». Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

11. Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη Μαρωνιά». Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

 12. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας «Μίσθωση μηχανημάτων για την εκτέλεση του έργου Βελτίωση αγροτικών δρόμων». Ορισμός ημερομηνίας ανοίγματος των οικονομικών προσφορών.

13. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας: ανταλλακτικών και ελαστικών επισώτρων οχημάτων & μηχανημάτων έργων, υπηρεσιών Δήμου Σητείας έτους 2017.

Ο  Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τερζης  Λεωνιδας