2.8.2016.Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων λιμένα Σητείας»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                      Αρ.Πρωτ:   441/02-08-2016

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9

Τ.Κ. 723 00

                                                

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού

για την προμήθεια «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων λιμένα Σητείας»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

             

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων λιμένα Σητείας» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 45.365,40  € με ΦΠΑ24% όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού:

C.P.V.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

31681410-0

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων λιμένα Σητείας

45.365,40

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας έτους 2016. Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών της προμήθειας . Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9  την Πέμπτη 18 Αυγούστου  2016   και ώρα 10.00 πμ έως 11:00πμ (λήξη επίδοσης προσφορών) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας , ύψους 2% ( δύο επί τοις εκατό ) της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε (2) μήνες .

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (πέντε επί τοις εκατό) επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο ww.sitia.gr. Για την σχετική διακήρυξη, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, στον  κο Τηνιακό Ιωσήφ (τηλ :2843341307)

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Εκδηλώσεις
Απρίλιος  2017
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
<<σήμερα >>