21.10.2016. Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Ειδών τροφίμων & γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2016-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9

Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο:28433 40518, 40515

Fax    :  28430 29243

E-mail :  info@sitia.gr                Αρ. Πρωτ:  4678/17-10-2016    

                                                                 

Περίληψη διακήρυξης  ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

για την προμήθεια Ειδών τροφίμων & γάλακτος

για το εργατοτεχνικό προσωπικό για τις ανάγκες των υπηρεσιών

του Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων

έτους 2016-2017 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

για την προμήθεια  Ειδών τροφίμων & γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό για τις ανάγκες των υπηρεσιών  του Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2016-2017 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 131.600,36 € με ΦΠΑ όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού:

 

C.P.V.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Α

15511000-3

ΓΑΛΑ

51.584,24

ΟΜΑΔΑ Β

15811000-6

Είδη Αρτοπωλείου

10.921,95

ΟΜΑΔΑ Γ

15119000-5

Είδη Κρεοπωλείου

7.616,20

ΟΜΑΔΑ Δ

15800000-6

Είδη Παντοπωλείου

20.444,84

ΟΜΑΔΑ Ε

15300000-1

Είδη Οπωροπωλείου

7.081,55

ΟΜΑΔΑ ΣΤ

15896000-5

Κατεψυγμένα Είδη

5.866,96

ΟΜΑΔΑ Ζ

15221000-3

Κατεψυγμένα Ψάρια

4.237,50

ΟΜΑΔΑ Η

15982000-5

Είδη κάβας(Ποτά-Αναψυκτικά)

12.931,46

ΟΜΑΔΑ Θ

15555100-4

Ειδών Παγωτών και παγωμένων γλυκισμάτων

9.399,20

ΟΜΑΔΑ I

15411110-6

Ελαιόλαδο

1.516,46

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

131.600,36

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς του Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων , αναλυτικά ο προϋπολογισμός κάθε φορέα χωρίς ΦΠΑ  είναι :  1) Δήμος Σητείας : 36.782,86€  2) Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας : 8.452,63€ 

3) Δ.Ο.Κ.Α.Σ.-Παιδικοί Σταθμοί: 44.461,19€ 4) Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε. : 41.903,68€

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται,:

Για τα είδη των ομάδων Ε ( Είδη οπωροπωλείου) , Γ (Είδη Κρεοπωλείου) , Ζ

(Κατεψυγμένων ψαριών) , Ι (Ελαιόλαδο ) , το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/06 , για το σύνολο των ειδών της ομάδας.

Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων (Ομάδες : Α, Β, Δ, ΣΤ, Η, Θ ) η κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή (ή προμηθευτές)  που θα προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της ομάδας .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες Α-Ι και για όποιο φορέα επιθυμούν ήτοι 1) Δήμος Σητείας 2) Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 3) Δ.Ο.Κ.Α.Σ.-Παιδικοί Σταθμοί 4) ΜΑΔΕΣ Α.Ε. για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 00:01πμ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 17:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73,74 του Ν. 4412/16. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας,  ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16 για χρονικό διάστημα 3 μηνών ,μετά από εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για το Δήμο ή αντίστοιχα του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Νομικά Πρόσωπά του.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου και του κάθε Νομικού Προσώπου  ξεχωριστά, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sitia.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ και στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

 

                                                                               Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                             

 

                                                      ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

Εκδηλώσεις
Απρίλιος  2017
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
<<σήμερα >>